Maandag 3 juli worden om 12.00 uur de sirenes weer getest en ook een NL-Alert controlebericht in heel Nederland verzonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Om het controlebericht aan te kondigen, heeft de rijksoverheid een landelijke publiekscampagne gestart.

In het algemeen bestuur worden de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 behandeld. Het bestuur vergadert 20 april tussen 09.00 en 11.00 uur in het districtskantoor van de Politie aan de Vissersdijk Beneden.

GGB Fvd ETijdens een realistische oefening op donderdagavond 12 mei 2016 hebben geneeskundige hulpverleners ongeveer 40 slachtofferacteurs opgevangen na een botsing tussen twee passagierstreinen. Het was de eerste keer in de regio Zuid-Holland Zuid dat de hulpverleners volgens het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) met elkaar hebben geoefend.

In de periode maart – april 2017 vervoert AkzoNobel circa 5000 ton chloor per trein naar haar vestiging in de Botlek in Rotterdam. Er zullen ongeveer elf transporten plaatsvinden. Het transport vindt plaats omdat de chloorfabriek van AkzoNobel in de Botlek vanwege gepland onderhoud tijdelijk buiten gebruik is. Het transport vindt plaats via de Betuweroute. Langs die route is er geen interactie met ander verkeer. Informatievoorziening over omvang en data van de transporten is om redenen van veiligheid beperkt tot de veiligheidsmedewerkers van de betrokken partijen.

Opening SpinelTussen 10 en 15 uur vond ook de open dag van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor medewerkers met familie, klanten en partners plaats. Er waren diverse organisaties en er waren stands over onder meer brandveilig leven, Brandweer ZHZ, GHOR, Rode Kruis, Defensie, Team Brandonderzoek, BHV en risico- en crisisbeheersing. Ook USAR was met een grote truck en demonstraties aanwezig; bezoekers konden bijvoorbeeld zien hoe de hulpverleners ze zich een weg banen door betonnen obstakels.

Van der Velde smallDe commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft de heer P.A.C.M. (Peter) van der Veldeningang van 1 maart 2017 benoemd de tot waarnemend burgemeester van de gemeente Dordrecht. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft de heer Van der Velden 23 februari jl. benoemd tot voorzitter van de VRZHZ. De heer Van der Velden is 62 jaar, heeft 26 jaar ervaring als burgemeester en is lid van de Partij van de Arbeid.  Aan de heer drs. A.A.M. Brok is per 1 maart 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Dordrecht.

Met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, meldkamers, leverancier Respond bv en projectmedewerkers is een nieuwe alarmeringscomputer, de 'Smart Respond' in gebruik genomen.

De regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid test in samenwerking met Waterschap Hollandse Delta de bluswatervoorzieningen in de spoorzone. Op woensdag 15 februari 2017 worden de tests uitgevoerd in Dordrecht, een week later in Zwijndrecht. De tests worden uitgevoerd om na te gaan of er genoeg bluswater opgepompt kan worden uit de bluswateronttrekkingspunten als er een incident plaatsvindt.

Begin januari is de Geneeskundige Combinatie (GNK-c), zoals afgesproken tussen Rode Kruis en Veiligheidsberaad, opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een nieuw landelijk model, de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

unspecified8CGA0NZKDe Begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst, Dienst Gezondheid en Jeugd en Veiligheidsregio worden elk jaar voorgelegd aan de gemeenteraden van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De raden konden daarop zienswijzen indienen.

Het laatste landelijk controlebericht van NL-Alert dat is uitgezonden, is in Nederland door ongeveer 7,1 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen (49%). Het controlebericht wordt twee keer per jaar uitgezonden zodat mensen kunnen nagaan of hun mobiele telefoon juist is ingesteld voor NL-Alert. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer met een tekstbericht informeren.

Met het Jaarverslag 2015 krijgt u in nog geen 10 minuten een impressie over de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar.  Wilt u het fijne van 2015 weten, dan zijn de Jaarstukken 2015 te vinden bij de publicaties.

Eind vorig jaar is in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een Gateway Review uitgevoerd naar de vorming van de LMO, de stand van zaken op dit moment en de voortgang van het proces. Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft de bestuurlijke regiegroep ( een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen bij de vorming van de LMO, waaronder het Veiligheidsberaad) de conclusie getrokken dat een koerswijziging (heroriëntatie) noodzakelijk is.

Donderdag 31 maart jl. heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met de gemeente Dordrecht, alle hulpdiensten en ProRail een grote rampenoefening gehouden in het Spoorzonegebied. Centraal in deze oefening (systeemtest) stond de samenwerking en interactie van alle betrokken hulpdiensten bij een grootschalig incident. Het gaat dan over het Commando Plaats Incident, de bevolkingszorg, het Regionaal Operationeel Team, waarin alle partijen de rampbestrijding coordineren en het functioneren van de beleidsteams. In de gehouden oefening werd opgeschaald naar GRIP3. Om u een indruk te geven hebben we een korte video samengesteld.

De stroom vluchtelingen is momenteel iets minder groot, maar de problemen zijn daarmee niet minder geworden. Nog steeds is behoefte aan allerlei vormen van opvang. Tevens wordt gezocht naar huisvesting voor de zogenaamde ‘statushouders’. De VRZHZ vervult een coördinerende en faciliterende rol bij de (crisis)noodopvang. Daarbij wordt vanuit verschillende vakdisciplines (brandweer, GHOR, bevolkingszorg en communicatie) nauw samengewerkt met de gemeenten.

Op 1 januari jl. is Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht gestart, een belangrijke mijlpaal in het bestaan van het opleidings- en oefenterrein in Dordrecht. Vanaf december 2014 is gewerkt aan de afwikkeling van de samenwerking met het bedrijf Falck en de doorstart van het terrein in het beheer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Een intensief traject waarin veel medewerkers van de Veiligheidsregio een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

De gloednieuwe brandweerkazerne Leerdam is zaterdag 24 januari, in aanwezigheid van onder meer burgemeester M. Houtman, directeur brandweer Zuid-Holland Zuid A. Slofstra en operationeel manager J. Vermeulen, feestelijk geopend.

Dinsdag 19 januari 2016 hebben zes partners uit vijf verschillende landen in Alblasserdam hun kick-off bijeenkomt van het nieuwe Europese project CRISMAS gehouden. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de partners.

Recent heeft het algemeen bestuur van de VRZHZ het Incidentbestrijdingsplan infectieziekte (IBP-i) vastgesteld. Het IBP-i is bedoeld voor het managen van de gevolgen van een epidemie van een infectieziekte A of een nieuw influenzavirus.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft de gemeenschappelijke regeling onlangs vernieuwd. De door het bestuur vastgestelde versie is te vinden op de pagina te regelingen en verordeningen. Wil je méér weten over de regeling of heeft u andere vragen over bestuurlijke zaken, neem dan contact op met mevr. Nadine Kaim, tel. 088 - 636 5305.

In februari 2014 is de film ‘Hoe heeft het zo mis kunnen gaan?’ gelanceerd. De GHOR ZHZ heeft met deze voorlichtingsfilm aan willen tonen hoe zorginstellingen (zoals verpleeg- en verzorgingshuizen) zich kunnen voorbereiden op een calamiteit.

KPN en Vodafone hebben hun 4G-netwerk geschikt gemaakt voor verzending van het alarmmiddel NL-Alert. Een deel van de klanten van KPN kon het NL-Alert controlebericht van 1 juni jl. al via 4G ontvangen. Hiermee lopen de providers voor op de wettelijke verplichting om de 4G-netwerken uiterlijk 1 december 2015 geschikt te maken. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon en wordt door alle providers uitgezonden via het 2G- en 3G-netwerk. KPN en Vodafone zenden NL-Alert nu dus ook uit over hun 4G-netwerk.

De doorontwikkeling in het project Handreiking Publieksevenementen is in het stadium gekomen dat nagenoeg alles wordt gedigitaliseerd, onder meer door middel van een digitaal systeem.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure de herzieningen van de rampbestrijdingsplannen voor Chemours en DuPont de Nemours (Dordrecht), Haan Oil Storage (Dordrecht), Ashland Industries (Zwijndrecht) en Univar (Zwijndrecht) vanaf 14 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Door de gemeentelijke crisisorganisatie subregionaal te organiseren moeten heldere afspraken worden gemaakt over het opleiden, trainen en oefenen (OTO) om de kwaliteit te verbeteren en te borgen.

Op 25 juni 2015 heeft het algemeen bestuur van de VRZHZ een nieuw regionaal risicoprofiel vastgesteld. Het betreft een actualisatie en een volledige herziening van het eerste risicoprofiel uit 2011. Een regionaal risicoprofiel is een wettelijk verplichte inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s plus de risico’s uit aangrenzende gebieden.

Op woensdagavond 21 januari jl. heeft Anton Slofstra het huishoudelijk reglement Jeugdbrandweer Zuid-Holland Zuid ondertekend. Het reglement is in nauw overleg met een vertegenwoordiging van jeugdleiders en operationeel managers tot stand gekomen.

Donderdagmorgen 25 juni heeft ons Algemeen Bestuur vergaderd over het meerjarenperspectief en mogelijke bezuinigingen. Hieronder een samenvatting van een eerste gedachtenwisseling.

Eerst beknopt de vraag die voorlag:

• Naar aanleiding van de regionalisering brandweer is reeds besloten € 3,9 mln te bezuinigen.
• Daarnaast is er sprake van een aantal exogene factoren die maken dat onze uitgaven zijn verhoogd met € 4,7 mln euro (o.a. door belastingen, arbeidsvoorwaarden, etc). Voor deze € 4,7 mln moeten we dekking vinden.

De Europese Unie organiseert in de periode 2015 / 2016 zes zogenaamde “Peer reviews’ rond het thema risicomanagement. Een consortium bestaande uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het bedrijf Falck, Houdijk Advies en de Estonian Rescueboard is betrokken bij de organisatie hiervan.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft weer vier rampbestrijdingsplannen van Standic, Transterminal Dordrecht, Fokker Aerostructures en Rangeeremplacement Kijfhoek geactualiseerd.

De gemeentelijke processen rond rampenbestrijding en crisisbeheersing noemen we tegenwoordig de bevolkingszorg. De bevolkingszorg is sterk in ontwikkeling en wordt sterk geprofessionaliseerd,

De Interprovinciale Commissie (IPC) Vijfheerenlanden heeft de afgelopen maanden een zorgvuldig proces doorlopen rondom de herindeling van de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen. De IPC stelt unaniem vast, dat er alom positief gereageerd wordt op de voorgenomen herindeling, dat er bestuurlijk draagvlak is voor de herindeling van de 3 gemeenten en dat er een prima proces is doorlopen. Echter de leden van de IPC zijn het niet eens geworden over de provinciekeuze die gekoppeld is aan deze herindeling.

Op 12 februari jl. is de nieuwe blusboot van de brandweer Zuid-Holland Zuid gedoopt door mevrouw T.D. Schutte, afdelingshoofd Operationele Zaken van de brandweer Zuid-Holland Zuid. Het nieuwe blusvaartuig vervangt zijn dertig jaar oude voorganger, die aan vervanging toe was.

GS over Hoeksche WaardGedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben 5 juli 2016 besloten tot een herindeling van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Alvorens dit besluit te nemen is de afgelopen 6 maanden open overleg gevoerd met betrokkenen in en rond het eiland. “Ik verwacht van alle betrokkenen om samen de handen ineen te slaan en samen aan de toekomst van de Hoeksche Waard te werken”, aldus Gedeputeerde Van der Sande tijdens de presentatie van het besluit in Strijen.

In het najaar van 2014 maakte Koning Willem-Alexander bekend dat Koningsdag 2015 zal worden gevierd in Dordrecht. Het wordt de Koningsdag ‘nieuwe stijl’ en de gemeente Dordrecht, Oranjeverenigingen en andere partijen, waaronder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), zijn voortvarend aan de slag gegaan met het organiseren van deze feestelijke dag. Het is een mooie gelegenheid om de kwaliteiten van de Drechtsteden voor het voetlicht te brengen.

TerrorismebestrijdingIn 2015 en 2016 is Europa meerdere keren geconfronteerd met terroristische aanslagen. Met de aanslagen in Parijs en Brussel is dit wel heel dichtbij gekomen. Het dreigingsniveau Terrorisme Nederland (DTN) is nog altijd vastgesteld op ‘substantieel’, wat inhoudt dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is.

Eén keer in de twee jaar bespreekt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ de resultaten van de afgelopen jaren, trends en ontwikkelingen en kijkt zij naar de komende jaren.

oefening yuliusZorginstellingen moeten altijd, dus ook bij calamiteiten zorg verlenen aan hun cliënten. Daarom bereidde GGZ-instelling Yulius zich de afgelopen jaren onder meer met een zorgcontinuïteitsplan, trainingen, oefeningen en e-learning voor. In juni werd voor het eerst samen met de hulpdiensten geoefend. Als het aan Danielle den Hollander van Yulius ligt was dat niet voor het laatst, want het was een bijzonder leerzame oefening.

Op 26 februari vond in Brussel de slotconferentie van het COSMIC project plaats. Op de drukbezochte slotconferentie werd onder meer de binnen het project opgestelde “handreiking voor het gebruik van social media in crisissituaties” gepresenteerd. Het COSMIC consortium waar vanuit Nederland de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Crisislab in participeerden presenteerde op de conferentie het resultaat van twee jaar gezamenlijk onderzoek naar het gebruik van social media in crisis situaties. Het onderzoek werd gefinancierd onder het 7e Kaderprogramma van de Europese Unie.


Weet u de grootste risico’s in ons gebied te benoemen? Hoe zorgen experts van de Veiligheidsregio (VRZHZ) ervoor dat ze focussen op de juiste risico’s? Welke risico’s vinden de bestuurders het belangrijkst? Het antwoord daarop staat in het Regionaal Risicoprofiel (RRP) van onze regio. Om de VRZHZ te helpen bij het vertellen over ons werk en de risico’s in ons gebied, is een kijkplaat ontwikkeld. 

De Europese Unie organiseert in de periode 2015 / 2016 zes zogenaamde “Peer reviews’ rond het thema risicomanagement. Een consortium bestaande uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het bedrijf Falck, Houdijk Advies en de Estonian Rescueboard is betrokken bij de organisatie hiervan.

Op 18 april namen in Dordrecht ruim 140 personen deel aan de gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Het was een ontspannen bijeenkomst met veel inhoudelijke uitwisseling, onder de vakkundige gespreksleiding van Inge Diepman.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat zij op 18 december 2014 de herziene Rampbestrijdingsplannen van Standic B.V., Transterminal Dordrecht, Fokker Aerostructures en Rangeeremplacement Kijfhoek definitief heeft vastgesteld.

“Ik ben in Uruzgan en Mali geweest, maar ik heb nergens zoveel schrik gehad als 7 km van mijn eigen woning! Wat ik zag op vliegveld Zaventem, de wonden, afgerukte ledenmaten, dat zie je alleen in oorlogsgebied”, aldus Jan Vaes adjudant-chef Crisiscel Militair Hospitaal Koningin Astrid te Brussel, first response aanslag vliegveld Zaventem.

Concept RRP 2015Voor elke beleidsperiode wordt door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een Beleidsplan vastgesteld. Basis hiervoor vormt het Regionaal Risicoprofiel. Dit betreft onder meer een inventarisatie en analyse van de in Zuid-Holland Zuid aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Op basis van de conclusies kan de Veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken.

De gemeenteraden van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid krijgen de komende periode eerst gelegenheid hun zienswijzen op het concept Regionaal Risicoprofiel kenbaar te maken. Daarna wordt de herziene versie voorgelegd aan het bestuur van de Veiligheidsregio om het vast te stellen. Tijdens een informatieavond voor raadsleden in april is een aantal vragen gestel; bekijk de vragen met de antwoorden. 

Kijk voor méér informatie op de pagina Risicoprofiel.

In onderstaande video wordt de essentie van het risicoprofiel weergegeven.

Risicoprofiel VRZHZ 2015 from Veiligheidsregio ZHZ on Vimeo.

 

MoerkerkeDe gemeenteraad heeft tijdens een extra ingelaste vergadering op maandagavond 4 juli 2016 een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad is met dat besluit van mening dat de heer Aart-Jan Moerkerke per 1 oktober 2016 de nieuwe burgemeester van Papendrecht zal zijn.

Nederland voor de volgende generaties beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater: dat is het doel van het Deltaprogramma. Het  is een nationaal programma dat  ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden. Het bevat maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen en waterschaarste en kent diverse deelprogramma’s, waaronder Rijnmond-Drechtsteden.

Nieuwe meldtafels WPCDe samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en  Rotterdam-Rijnmond is nu echt in de uitvoeringsfase gekomen. De aanbesteding van de verbouwing heeft plaatsgevonden, de voorbereidingen zijn in volle gang en op 29 augustus gaat de aannemer daadwerkelijk beginnen met de bouwactiviteiten in het WPC in Rotterdam. En dat mag ook wel want, hoewel de activiteiten nog steeds op schema liggen, 8 augustus 2017 komt met rasse schreden naderbij. Er wordt gesloopt en gebouwd in een bestaande kantooromgeving, waarbij “de winkel open moet blijven”. Een complexe bouwklus dus.

Afgelopen woensdagOp woensdag 12 november 2014 hebben de directeuren van de Omgevingsdienst, de Dienst Gezondheid en Jeugd en Carlo Post van onze Veiligheidsregio gesproken met vertegenwoordigers van de vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard. 

Karel van HengelNa het vertrek van interim directeur Arie Wijten heeft het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) de heer Karel van Hengel bereid gevonden de functie van directeur DGJ en tevens directeur publieke gezondheid (DPG) tijdelijk waar te nemen.

De brandweer Zuid-Holland Zuid moet bezuinigen en heeft om die reden een visie op weg naar 2020 vastgesteld: Vernieuwde brandweerzorg. Ingezet wordt op een efficiëntere inrichting van bedrijfsvoering en kantoortaken en het onderzoeken van de mogelijkheden van minder mensen op een brandweervoertuig.

2016 06 09 09.29.03 bDonderdag 9 juni reden er heel wat auto’s met hulpverleners rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht op. Gelukkig was er geen sprake van een incident, maar werd een oefening met alle betrokken veiligheidspartners gehouden. Door de oefening te houden op het ProRail-terrein konden de hulpverleners zien en horen hoe het er aan toe gaat en hoe in gezamenlijkheid een eventuele calamiteit bestreden kan worden.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je