Werkafspraken

Tussen OZHZ en de VRZHZ  zijn werkafspraken gemaakt over integrale samenwerking op het gebied van brandveiligheid in Zuid-Holland Zuid. Deze  twee organisaties begeven zich op soortgelijk vakgebied. In het verleden werden bedrijven door beide organisaties bezocht voor een inspectie. Bovendien brachten beide organisaties een afzonderlijk advies uit richting het bevoegd gezag. Dit is niet efficiënt en maakt de rolverdeling op het gebied van taken en verantwoordelijkheden ook niet helder. De nieuwe afspraken zijn bedoeld om brandveiligheid gezamenlijk en uniform vorm te geven. De gemaakte afspraken hebben vooral betrekking op het afstemmen van planningen, gezamenlijke controles, overdrachtsmomenten en handhavingssituaties. De afspraken zijn van toepassing op organisaties in de hele regio en gelden voor alle mogelijk risicovolle inrichtingen.

Voordelen

Met de nieuwe samenwerking wordt de conclusie van de Commissie Mans: ”Toezicht & handhaving is te gefragmenteerd”, meteen opgelost, namelijk een einde aan versnipperd toezicht. Maar bovenal kan door een uniforme werkwijze een kwaliteitsverbetering op toezicht worden gerealiseerd. De kennis die nu wordt ingebracht tijdens een inspectie beperkt zich niet alleen tot sectoraal toezicht op milieu –, bouw-  en/of expertise op brandveiligheid. Alle drie de componenten worden nu gelijktijdig meegenomen.  Beide diensten voldoen aan de landelijk gedefinieerde kwaliteiteisen voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH 2.1). En de uniformiteit die bereikt wordt ligt  binnen het brandveiligheiddomein op de BIO-aspecten (Bouwkundige - , Installatietechnische en Organisatorische elementen). Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn bedrijven met grote hoeveelheden opslagen gevaarlijke stoffen met risico’s voor de omgeving (PGS 15 inrichtingen) en Verzorgingstehuizen.

Bevoegdheden

Uitgangspunt bij prioritering in de afzonderlijke jaarprogramma’s  van zowel OZHZ als de VRZHZ blijft de eigen risico modellering. Daar waar een overlap ontstaat van bedrijven en bouwwerken die een risico vormen, wordt gezamenlijk actie ondernomen. Beide organisaties blijven opereren volgens de eigen verantwoordelijkheden die het bevoegd gezag aan hen heeft opgelegd. Op termijn wordt gestreefd naar één uniforme risicomodellering.

OZHZ voert, namens het bevoegd gezag, de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland en behandelt daarmee omgevingsvergunningen. Ook is OZHZ aangewezen als toezichthouder en handhaver milieubeheer. Voor de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam, alsmede de provincie Zuid-Holland doet zij dat ook voor het bouwbesluit, waarbinnen het  brandveilig gebruik valt.De VRZHZ, directie brandweer geeft advies bij aanvragen voor een omgevingsvergunning en APV en houdt toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften.

OZHZ draagt bij aan een veilige, gezonde, leefbare en duurzame, vitale regio Zuid-Holland Zuid door vergunningen te verlenen, toezicht en handhaving uit te voeren en overheden in Zuid-Holland Zuid te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van ruimte. Hierbinnen het evenwicht vinden met oog voor verschillende belangen: dat is de uitdagende taak van de omgevingsdienst.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je