Hierin zijn alle meetresultaten van de brand bij Shell in Moerdijk van 3 juni jl. samengevoegd. Het rapport geeft geen nieuwe inzichten. Er is na de brand op 3 juni nooit sprake geweest van mogelijke gezondheidsrisico’s voor mens en dier”.

Aanleiding voor de onderzoeken was een zware explosie, gevolgd door een grote brand  bij Shell Chemie in Moerdijk op dinsdagavond 3 juni 2014. Het betrof een installatie waarin uit ethylbenzeen grondstoffen voor de kunststofindustrie gemaakt worden.

In de eerste dagen na de brand zijn in en rondom Strijen, op circa 7 km afstand van de in-stallatie, verhoogde concentraties (zware) metalen aangetroffen. Vanwege de korte bloot-stellingsduur zijn deze concentraties niet schadelijk voor de volksgezondheid. Dit bleek uit metingen, analyses en risicobeoordeling van de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM, die zijn uitgevoerd.

Tijdens de brand kwam de wind uit het zuiden, waarbij de rook over onder andere Strijen in de Hoeksche Waard trok. De aangetroffen zware metalen koper, chroom en barium, werden in veeg- en grasmonsters aangetroffen. Ze bleken afkomstig uit katalysatormateriaal dat bij het productieproces bij Shell Moerdijk wordt gebruikt.

In de grasmonsters die drie dagen na de brand zijn genomen bleken de concentraties van deze metalen te zijn gedaald tot het normale achtergrondniveau. Dit komt waarschijnlijk door de regen die die dagen is gevallen. In de veegmonsters zijn de concentraties gedaald tot een niveau dat naar verwachting geen gezondheidsschade veroorzaakt als mensen daaraan worden blootgesteld.

Enkele dagen na de brand is ook luchtstof bemonsterd om te toetsen of zware metalen via opwaaiend bodemstof in de lucht terecht zijn gekomen. In het luchtstof zijn geen verhogingen van zware metalen gemeten.

Uit voorzorg werden 16 juni extra veegmonsters genomen. Daarin werden nog licht verhoogde concentraties koper en chroom waargenomen, maar deze waarden liggen ruim binnen de maximaal toegestane waarden. Deze neerslag van metalen vormt geen risico voor de bodem en de drinkwaterwinning.

Het RIVM heeft het eindrapport inmiddels naar alle betrokken partijen gezonden. Inwoners kunnen met de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (078 – 770 85 00) contact opnemen indien zij gezondheidskundige vragen hebben naar aanleiding van de publicatie van het rapport.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je