Het vergroten van de bewustwording brandveiligheid en het meer risicogericht inspecteren zijn speerpunten aan de voorkant van de veiligheidsketen.

Kwaliteit behouden

Op 26 juni hebben de bestuurders van de veiligheidsregio, oftewel de burgemeesters, de toekomstplannen van de brandweer besproken. Dit plan geeft antwoord op de eerder gestelde vraag vanuit het bestuur om bezuinigingsscenario’s aan te leveren die gericht zijn op de periode vanaf 2016 en een omvang hebben van respectievelijk 10% en 15%. De projectorganisatie “vernieuwde brandweerzorg” heeft zich de vraag gesteld “hoe kunnen we de kwaliteit van onze brandweer zo effectief en efficiënt mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten en op toekomstvaste wijze organiseren?”

Grootste besparingen bij bedrijfsvoering en kantoortaken

De brandweer heeft een dagdagelijkse organisatie en een operationele organisatie (bij incidenten). Meer dan 60% van de voorgestelde te realiseren bezuinigingen hebben be-trekking op bedrijfsvoering/kantoortaken. Het bezuinigingsaandeel op het operationele vlak in onze regio is kleiner dan 40%. Dat neemt niet weg dat dit zeker gevoelsmatig een belangrijk onderwerp is.

De brandweer dichtbij

De kern van de operationele voorstellen is dat de brandweer dichtbij de samenleving blijft opereren. Dat betekent het behoud van het bestaande netwerk van brandweerkazernes en het vasthouden aan de opkomsttijden, zoals we deze in Zuid-Holland Zuid al sinds jaar en dag realiseren en die in 2012 formeel bekrachtigd zijn door het algemeen bestuur.

Pilot: met minder mensen op een basiseenheid

Een combinatie van ons risico- en uitrukbeeld, de wens de opkomsttijden te behouden, efficiëntie-overwegingen en het feit dat voor sommige posten niet voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden, hebben geleid tot de vraag of het uitrukken met minder dan zes personen mogelijk is. De bestuurders hebben besloten dat onderzocht mag worden of het mogelijk is, binnen het huidige netwerk van brandweerposten, brandweerzorg te le-veren met een kleinere bezetting (vier personen) van het basisvoertuig. De stip aan de horizon ligt daarbij op 2020.

Dit onderzoek wordt vormgegeven door middel van pilots, die in nauwe samenspraak met het personeel opgezet en voorbereid worden. Op deze wijze kunnen we de bedachte oplossingen toetsen aan de praktijk. Het optreden met vier mensen is immers anders dan het optreden met zes mensen. Zorgvuldig voorbereiden, analyseren en afwegen is nood-zakelijk, zowel ten behoeve van de burger, het personeel en de organisatie.

Risicogericht werken

De brandweer doet méér dan alleen blussen. De afdeling Expertise & Advies (E&A) advi-seert over brandveiligheid, houdt toezicht op brandveiligheid en informeert over brand-veiligheid. De afdeling E&A zal de komende jaren een doorontwikkeling maken naar een meer risicogerichte en regisserende benadering van brandveiligheid. Hiervoor zal de werkvoorraad uit het beleidsplan Expertise & Advies herijkt worden op basis van risico’s. De periode tot 2016 zal door de afdeling E&A worden gebruikt om brandveiligheid op basis van risico’s verder in te voeren.

Samen werken aan een brandveilig leven

De missie van Brandweer Zuid-Holland Zuid is minder branden, minder slachtoffers, min-der schade. Het doel is om de brandveiligheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Met dit doel organiseert “Brandveilig Leven” activiteiten voor een grote variëteit aan doelgroepen. Zo worden vanaf september 2014 alle basisscholen (groep 4) bezocht. Er wordt voorlichting gegeven in de wijk na een brand. Ook worden er convenanten afgeslo-ten met zorginstellingen. Verder controleren we woningen samen met de inwoners.

Wat betekenen deze plannen?

De bezuinigingsvraag vanuit de bestuurders heeft de brandweer kritisch laten kijken naar de eigen organisatie. De bezuinigingsplannen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de brandweerzorg aan de burgers.

Met deze plannen wordt ingezet op een meerjarige ontwikkeling die de gewenste bespa-ring op moet leveren. De voorstellen hebben betrekking op de samenhang van de hele veiligheidsketen. Het voorkomen en het bestrijden van incidenten. Het betekent ook dat niet alles in één keer verandert. Met name de voorstellen aan de operationele kant wor-den eerst via pilots beproefd. Levert dit het gewenste resultaat ?

Het zal duidelijk zijn dat de voorstellen gevolgen hebben voor ons personeel. Doordat de uitvoeringsperiode meerdere jaren bestrijkt wordt ingezet om personele wijzigingen via natuurlijk verloop vorm te geven.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je