Rijnmond-Drechtsteden

De regio Rijnmond-Drechtsteden is een dichtbevolkt gebied met grote economische betekenis voor Nederland, met name door de havenactiviteiten. In deze regio komt het water van twee kanten: van zee en van de rivieren. Door klimaatverandering en bodemdaling nemen de kans op overstromingen en de gevolgen in dit gebied toe en verzilt het rivierwater. Economische en ruimtelijke ontwikkeling van deze regio is alleen mogelijk als de bescherming tegen hoogwater op orde is. Daarvoor  is het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden opgesteld.

Opgaven ZHZ

Op een aantal plaatsen in Zuid-Holland Zuid voldoen de dijken niet aan de huidige normen. Daarnaast is voor een aantal dijkringen een hoger beschermingsniveau gewenst. Waar dijken op veen staan, leidt bodemdaling bovendien tot een extra opgave voor de veiligheid. In onze regio hebben de dijkringen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de grootste opgave.  Veel gebieden in Zuid-Holland liggen namelijk zó laag dat ze bij een overstroming zeer snel en diep onder water komen te staan. Daarom is het voorkomen van overstromingen heel belangrijk. Dat kan door steeds de beste combinatie te kiezen van drie soorten preventieve maatregelen, namelijk de stormvloedkeringen, de dijken en rivierverruiming. De Nieuwe Waterweg en de Hollandsche IJssel blijven open rivieren die met een stormvloedkering kunnen worden afgesloten. Er is per deelgebied een handelingsperspectief voor dijkversterkingen gekozen, passend bij het omringende landschap.

Bijzonder voor Rijnmond-Drechtsteden zijn de omvangrijke ‘buitendijkse’ gebieden waar intensief gewoond en gewerkt wordt. De regio gaat hier extra inzetten op schadebeperkende maatregelen en risicocommunicatie. Naast het beperken van de kans op een overstroming zijn ook aanpassingen in de ruimtelijke inrichting en extra aandacht voor de rampenbeheersing nodig, onder meer om het elektriciteitsnetwerk en risicovolle bedrijven te beschermen bij overstromingen.

Eiland van Dordrecht

Waterveiligheid biedt de mogelijkheid om in heel bijzondere gevallen de bescherming tegen overstromingen tot stand te brengen met een ‘slimme combinatie’ van dijken, aanpassingen in de ruimtelijke inrichting en extra inzet op rampenbeheersing. Het Eiland van Dordrecht is één van de locaties waar zo’n slimme combinatie mogelijk aantrekkelijk is.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Water en Evacuatie


De minister heeft met het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt over drie strategische doelstellingen,  één ervan is water en evacuatie. Het gaat daarbij over de rol van crisismanagement en risicobeheersing voor Veiligheidsregio's met haar partners. Carlo Post is, samen met Henk Meijer (directeur Veiligheidsregio Hollands-Midden), namens de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's portefeuillehouder en projectleider.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je