De gemeenten Binnenmaas en Strijen hebben elk een eigen verslag gemaakt. De bevindingen uit deze beide verslagen worden in het evaluatieverslag van de VRZHZ verwerkt. De interne evaluatie wordt in de komende weken afgerond en wordt op 5 februari 2015 aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Er is voortdurend afstemming met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) over de evaluatie en de gezamenlijke lessen die er uit geleerd kunnen worden. Op maandag 1 september werd in dit kader een leertafel crisiscommunicatie in de gemeente Moerdijk georganiseerd, waar betrokkenen crisiscommunicatie vanuit onze regio bij aanwezig waren. In de komende weken worden de bevindingen vanuit de verschillende evaluaties van VRZHZ en VRMWB met elkaar besproken en in januari worden afspraken gemaakt over het vervolg van de gezamenlijke verbeterpunten.

Onderzoek door de Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft enkele dagen na het incident aangekondigd dat er een onderzoek plaats zal vinden dat zich richt op vijf thema's, te weten:

1. de toedracht van de brand;
2. de brandweerinzet en brandbestrijding;
3. de crisisbeheersing inclusief de communicatie;
4. de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving;
5. de opvolging van de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van het onderzoek naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011.

Vanwege de ramp met de MH17 is het onderzoek in onze regio pas later gestart. In oktober en november heeft de OvV ongeveer 20 betrokkenen vanuit VRZHZ geïnterviewd. De raad heeft recent laten weten dat het concept rapport begin maart door de Raad wordt vastgesteld. Na een periode van inzage wordt het definitieve rapport van de OVV op zijn vroegst in mei 2015 verwacht.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je