Opleiding OvD-Bz 5zo ook binnen de VRZHZ. Aanleiding hiervoor was een aantal grootschalige incidenten, waarbij onder meer de Inspectie Veiligheid en Justitie  constateerde dat gemeenten niet altijd goed in staat zijn om de wettelijk toebedeelde taken uit te voeren. Een belangrijke impuls is het door het Veiligheidsberaad vastgestelde rapport ‘Bevolkingszorg Op Orde’ van de commissie Bruinooge. Het rapport omvat een visie en prestatie-eisen voor adequate bevolkingszorg.

Uitgangspunten van de commissie Bruinooge:

  • De overheid rekent erop dat de samenleving haar verantwoordelijkheid (ook) tijdens en na een crisis neemt (zelfredzaamheid).
  • De overheid bereidt zich voor tot een vastgesteld zorgniveau voor verminderd zelfredzamen; de ‘restzorg’ levert zij op basis van veerkracht en improvisatie.
  • De gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor de crisisbeheersing. Maar, daar waar andere partijen (derden) beter geëquipeerd zijn voor een taak, heeft het de voorkeur om de taak bij deze partij te beleggen.

De uitgangspunten zijn verwerkt in het regionale inrichtingsplan voor de gemeentelijke crisisorganisaties. Deze gemeentelijke crisisorganisaties zijn sinds 1 januari 2015 samengevoegd tot drie uniforme crisisorganisaties op subregionale schaal. Er is één crisisorganisatie voor de Hoeksche Waard, één voor de Drechtsteden en één voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Belangrijke redenen voor deze samenvoegingen zijn de noodzaak tot verdere professionalisering door het bundelen van capaciteit, kennis en kunde, het vergroten van slagkracht op regionale schaal door onderlinge bijstand te vereenvoudigen en de efficiencywinst door vermindering van het aantal op te leiden en te oefenen gemeentelijke functionarissen. Hierdoor zijn aanzienlijk minder gemeentelijke medewerkers nodig om de rampenbestrijdingsprocessen uit te kunnen voeren. Tot en met 2014 hadden in Zuid-Holland Zuid ongeveer 1.900 gemeentelijke functionarissen een taak in de bevolkingszorg. Dit aantal is teruggebracht tot ongeveer 650; zij worden op uniforme wijze getraind en geoefend om onderlinge bijstand te faciliteren.

Een aantal uitvoerende taken is belegd bij het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Zij regelen de registratie van slachtoffers, het opvangen van getroffenen en het distribueren van primaire levensbehoeften.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je