De GGD en de GHOR hebben samen nieuwsbulletins gemaakt om alle geneeskundige ketenpartners en belanghebbende binnen de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid op de hoogte te brengen/houden van de ‘noodzakelijke’ inzet rond de (crisis)noodopvang van de vluchtelingen in de regio. Daarbij heeft de GHOR een duidelijke regierol.

Anouk van Galen van de GHOR: “‘Als Bureau GHOR hebben we ook bij deze opvang weer onze gebruikelijke regiefunctie. We coördineren en ondersteunen binnen het witte netwerk rondom medische vraagstukken. Dat betekent onder meer dat we vragen beantwoorden, informatie delen en collega’s naar elkaar verwijzen. Verder zijn we 7 x 24 uur beschikbaar rondom de crisisnoodopvang in de regio Zuid-Holland Zuid”.

Luchtfoto van het AZC in BinnenmaasArts Peter Flinkenflögel: ‘Ik ben voormalig tropenarts en werk sinds vier jaar exclusief voor asielzoekers in Leersum, Zeist, Amersfoort en … ik zie dit vak echt als een specialisme. Het is werk dat de dagelijkse praktijk van huisartsen te veel zou verstoren en het is beter dat artsen bij de huidige nieuwe instroom van patiënten praktijk op locatie houden. Er komt namelijk niet alleen in één keer heel veel op je af, maar vooral de taalbarrière, angst, wantrouwen en traumatisering maken samen optreden en met één mond spreken enorm belangrijk.’

Edwin van der Ploeg van bureau Gemeenten: ‘De taken die op gemeenten afkwamen zijn best pittig. Als Bureau coördineren we de samenwerking tussen gemeenten en regionale crisispartners op een breed vlak. We onderhouden hiervoor contacten met onder meer gemeenten, GHOR, Omgevingsdienst, brandweer, GGD en het Rode Kruis. We zijn voor alle opvanglocaties aanspreekpunt voor het COA en vraagbaak voor alle betrokken organisaties. Daarvoor is ons actiecentrum 24 x 7 bereikbaar. We bieden daarnaast ook hele praktische ondersteuning. We zorgden bijvoorbeeld voor bedden, kleding en voedsel en hadden daarover contact met onder meer een cateraar en een groothandel.’

Marco Heijstek van GHOR: ‘Twee keer per jaar komt het ‘GHOR Ketenbreed’ platform bij elkaar. Voor de laatste stond de zorg voor vluchtelingen centraal. We nodigden naast de vaste partners onder meer tandartsen, verloskundigen en apothekers uit. Na een schets van de situatie en wat tot op heden was gedaan, inventariseerden we gezamenlijk de knelpunten in de keten van zorgpartners om aan de hand daarvan te werken aan oplossingen. Tijdens de bijeenkomst is een aantal vraagstukken in beeld gebracht die op korte termijn om oplossingen vragen. Medewerkers van Het Rode Kruis zijn bijvoorbeeld uitstekend berekend op hun taken, maar zijn geen specialisten als het gaat over medicatie of psychische problemen. Huisartsen lieten weten de hoeveelheid extra patiënten en de benodigde ad hoc zorg op korte termijn te kunnen organiseren. Maar als het langere tijd gaat duren, gaat het op zijn minst schuren. Daar komt bij dat adequate zorg afhangt van de voorgeschiedenis en medicatie van een vluchteling. Maar medische gegevens raken kwijt en medicatietrouw ontbreekt nog wel eens. Medicijnen worden bijvoorbeeld verhandeld, in één keer ingenomen of vergeten. Dat maakt behandeling niet eenvoudig.’

Inmiddels is ook bij de communicatieadviseurs veel kennis en ervaring opgedaan m.b.t. de opvang van vluchtelingen, het organiseren van informatiebijeenkomsten, inloopavonden en de inzet van vrijwilligers. De opgedane ervaringen werd in ‘kennissessies’ gedeeld en uitgewisseld. Want het is vaak niet nodig om steeds het wiel uit te vinden. Eind 2015 werd al een eerste bijeenkomst gehouden; deze werd als zeer nuttig ervaren. Omdat het voor hen juist een drukke periode was en niet iedereen in de gelegenheid was te komen, werd in januari een tweede sessie gehouden, aangevuld met kennis en ervaringen van de laatste weken.

Herijking Compensatie kosten crisisnoodopvang Het algemeen bestuur heeft 18 februari jl. ingestemd met het voorstel tot herijking compensatie kosten crisisnoodopvang. Dat betekent dat de kosten die niet door het COA werden vergoed (ca. € 321.000) worden verwerkt in de jaarrekening van 2015. Er wordt nog gekeken of betaalde BTW nog wordt gecompenseerd wordt.

Projectteam

eva dansen op noodopvang gorkum bBij de eerste stroom vluchtelingen heeft Bevolkingszorg een coördinerende rol opgepakt met betrekking tot de (praktische) afstemming en samenwerking met de gemeenten waar vluchtelingen werden opgevangen. Om de rol van de VRZHZ bij de vluchtelingenopvang (meer vanuit de multidisciplinaire samenwerking) te kunnen continueren is, zoals is afgesproken met het algemeen bestuur een projectteam ingericht. Projectleider is Chris Dekkers (GHOR), Edwin van der Ploeg (bevolkingszorg), Gijsbert van Pinxteren/Mirella Zonderop (brandweer), Pim van Dam/Anouk van Galen (GHOR), Leo den Otter (communicatie) en Annemiek Bakker, (informatievoorziening en ondersteuning).

Taken projectteam zijn onder meer: • Gezamenlijke beeldvorming en monitoren situatie Vluchtelingenopvang in de regio. • Coördinatie van werkzaamheden voor en liaison naar de eigen discipline. • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen gemeenten t.a.v. diverse aspecten vluchtelingenopvang in de regio. • Regie op interne en externe communicatie (waar mogelijk) en informatievoorziening.

Wie méér wil weten kan contact opnemen met één van de teamleden, tel. 088 - 636 5000.

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je