Gisteravond is een vaatje met THT bij een bedrijf in het Zeehavengebied lek geraakt, hetgeen tientallen klachten vanuit de Dordtse wijk Krispijn opleverde. Toen het lekkend vaatje werd gevonden is het tijdelijk afgedekt om de stankoverlast zoveel mogelijk te beperken.  THT (Tetrahydrothiofeen) is een vluchtige vloeistof met een sterke onplezierige geur. Daarom wordt deze stof bewust toegevoegd aan aardgas, zodat een eventuele gasontsnapping ook kan worden geroken. De ongerustheid is dus volkomen terecht.

AAM BrokDe heer Brok, voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio9 Zuid-Holland Zuid, is 21 december 2016 door Provinciale Staten voorgedragen voor de functie van Commissaris van de Koning in Friesland. Het kabinet zal op korte termijn een besluit nemen over deze voordracht. Arno Brok is dankbaar voor de 7 jaren die hij in Dordrecht heeft gewerkt. Het afscheid zal hem niet gemakkelijk vallen. Hopende op een positief besluit van het kabinet zal hij zich ook de komende tijd in blijven zetten voor de stad en regio. Meer op de site van de provincie Friesland.

Het nieuwe Beleidsplan 2017 - 2020 is 15 december 2016 in het algemeen bestuur vastgesteld. Op de website wordt het beleidsplan en haar bijlagen reeds beschikbaar gesteld. Alle gemeenten en partners krijgen in het nieuwe jaar een gedrukte versie aangeboden. Lees meer op de pagina "Beleidsplan".

De Omgevingswet biedt ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. De fysieke leefomgeving wordt met deze wet integraal bekeken. De wet stelt de gebruikers centraal en er is meer ruimte om te ondernemen. Daarin is de participatiemogelijkheid voor burgers aan de voorkant bij beleidsontwikkeling een belangrijke pijler. Binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt al volop geëxperimenteerd met het opstellen van visies waarin de samenhang en het participeren van inwoners centraal staan. Dit alles vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.

Een drietal inspirerende voorbeelden:  

Visie van de stad Gorinchem

GorkumZo is de gemeente Gorinchem in 2016 van start gegaan met het maken van een toekomstvisie. Deze ‘Visie van de stad’ geeft aan wat voor stad en samenleving Gorinchem op de langere termijn wil zijn. En hoe Gorinchem, ook voor de regio, een aantrekkelijke stad kan blijven. GO2032 genaamd, want in 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Het visietraject doorloopt twee fasen: ‘Verkennen’ in 2016 en ‘Koers bepalen’ in 2017. Om maximale betrokkenheid van inwoners te garanderen is gestart met een groep ‘ambassadeurs’: ruim 40 betrokken Gorcumers uit alle hoeken van de samenleving. Ook een aantal mensen uit de regio is ambassadeur. Deze ambassadeurs hebben een breed netwerk en denken mee over inhoud, proces en participatie.

Op 1 november 2016 was de startbijeenkomst ‘Ready, set ... GO2032! Een feestelijke aftrap van het visietraject. Vervolgens zijn tijdens het Toekomstfestival in de week van 14 tot 19 november 2016 een aantal trends en ontwikkelingen besproken met inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen. Op 31 januari 2017 vindt een bijeenkomst  voor de regio plaatst. Daarna volgt de fase van ‘Koers bepalen’, waarin keuzes gemaakt gaan worden. De Visie van  de stad moet voor de zomer van 2017 gereed zijn.

Alle informatie die tijdens de Verkenningsfase is verzameld, wordt verwerkt in een Toekomstagenda. De Toekomstagenda bevat de volgende elementen:

 • identiteit van Gorinchem; 
 • trends;
 • kansen en uitdagingen;
 • dilemma’s;
 • een doorkijk naar het vervolg.

Het vergt veel inzet om inwoners maximaal te betrekken, maar door die inzet voelen inwoners zich meer betrokken en komt gelijk de ontmoeting tussen gemeente en inwoners en inwoners onderling beter tot stand. Ben je nieuwsgierig naar het Gorcumse traject kijk dan eens op www.go2032.nl, de Facebook-pagina GO2032 of het YouTube-kanaal GO2032. Heb je vragen neem dan contact op met Luc van Huijgevoort van de gemeente Gorinchem (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).    

Omgevingsvisie Giessenlanden

GiessenlandenOok Giessenlanden is gestart met een integrale visie, met als doel initiatieven goed te kunnen faciliteren en duidelijkheid te geven over de gewenste ontwikkelrichting van het gebied. Drie stappen worden gezet: inventariseren, verbinden, formaliseren. Het inventariseren is gestart met verschillende interviews en dorpsschouwen. Dorps(be)raden verzorgden samen met andere inwoners een rondleiding door hun eigen dorp en hebben daarbij thema’s aangedragen die zij belangrijk vinden.

In drie arenadebatten wordt vervolgens met inwoners, instanties èn gemeentebestuurders gediscussieerd over de ruimte die de Omgevingsvisie moet bieden, het verbinden. In het eerste debat aan de hand van stellingen, in het tweede debat ging het gesprek over uitgangspunten en in het derde debat wordt de concept-visie onder de loep genomen. Tijdens de debatten staat het goede gesprek centraal. Het gaat niet om meerderheden versus minderheden en politiek bedrijven is niet toegestaan! 

In de eerste helft van 2017 wordt de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd, het formaliseren. Vervolgens stelt de gemeenteraad de visie vast en is ze formeel een feit.

Ben je nieuwsgierig naar de Omgevingsvisie Giessenlanden kijk dan eens op www.omgevingsvisiegiessenlanden.nl. Heb je vragen neem dan contact op met Lida Bode (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Molenwaards Kookboek

Net als Gorinchem en Giessenlanden experimenteert ook de gemeente Molenwaard volop. Op 11 oktober"jl. stelde de gemeenteraad het Molenwaards Kookboek vast. Het kookboek bevat 10 ‘recepten’ voor het landschap. Het betreft hier geen echt kookboek, maar een inspiratiedocument over de ruimtelijke kwaliteit van het unieke Molenwaardse landschap. Het bevat geen regeltjes waaraan een initiatief moet voldoen, maar het is een bundeling van inspirerende foto’s, afbeeldingen en ‘recepten’. Daarmee kunnen initiatiefnemers aan de slag met het uitwerken van hun plannen. Het kookboek bevat onder andere inspirerende recepten voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf, de ontwikkeling van een woningbouwlocatie en het genereren van duurzame energie.

Ook dit kookboek is na een intensief participatieproces tot stand gekomen. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor inwoners en organisaties uit het gebied. Het is dan ook een kookboek dóór en vóór inwoners en ondernemers van Molenwaard geworden. Diverse gesprekken met inwoners en organisaties vormen het fundament van het kookboek en zijn als inspiratiebron ook terug te vinden in het kookboek. Het kookboek wordt geïntegreerd in een nog op te stellen Omgevingsvisie voor Molenwaard.

Ben je nieuwsgierig naar het Molenwaards Kookboek kijk dan eens op www.gemeentemolenwaard.nl/kookboek. Heb je vragen neem dan contact op met Lia de Kievit van de gemeente Molenwaard (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Kader OW

 

DuurzaamheidsfabriekOp woensdagavond 18 januari 2017 wordt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht voor alle gemeenteraadsleden in de regio Zuid-Holland Zuid een bijeenkomst georganiseerd over de Omgevingswet. Het doel van de bijeenkomst is:

 • Informeren,
 • bewustwording creëren,
 • verbinding leggen tussen gemeenten en andere organisaties (zoals provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat en uitvoeringsorganisaties) en
 • het inventariseren van items waarop de gemeenten regiobreed samenwerking of afstemming willen zoeken.

Naast alle raadsleden zijn ook collegeleden en vertegenwoordigers van andere bovengenoemde organisaties van harte welkom. Via de raadsgriffiers ontvangen de raadsleden een uitnodiging. Mocht u meer willen weten over de bijeenkomst neem dan contact op met Arianne van Dorst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consultatieronde AMvB's en hoe verder

Op de consultatieversies van de AMvB's hebben 250 organisaties gereageerd. De reactie van de regio Zuid-Holland Zuid was er één van. Het kabinet typeert de reacties als overwegend positief waarbij de ingeslagen weg wordt ondersteund.

De reacties zijn op hoofdlijnen geanalyseerd en in een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet aangegeven hoe ze denken er verder mee om te gaan. Een deel van de reacties zijn meer overkoepelend van aard en hebben betrekking op het systeem van de Omgevingswet en een ander deel heel specifiek op de materiële regels van de vier AMvB's. Verreweg de meeste ingebrachte punten hebben betrekking op specifieke, veelal technische onderwerpen. Het kabinet zal deze punten gebruiken om de AMvB's verder te verfijnen en te completeren.

amvb1

Naast deze technische opmerkingen is ook een aantal niet-technische opmerkingen gemaakt die vragen om een politieke duiding. Op hoofdlijnen wordt in bovengenoemde brief hierop ingegaan. Uit de brief valt op te maken dat deze opmerkingen niet zullen leiden tot essentiële wijzigingen van de AMvB's en de uitgangspunten daarachter. Naar aanleiding van het mede door onze regio ingebrachte punt om ook aandacht te besteden aan gezondheidsbevordering bij het opstellen van Omgevingsplannen heeft het Kabinet toegezegd dit verder uit te zullen werken door het aandragen van voorbeelden en mogelijk door het maken van een handreiking.

Wat betreft het spanningsveld in de relatie tussen de omgevingsvergunning voor complexe bedrijven en het omgevingsplan heeft het kabinet aangegeven dat de betekenis van het omgevingsplan bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten verder zal worden verduidelijk in de nota van toelichting.

Over het ingebrachte zorgpunt over de verschuiving van de bevoegdheid voor het aanwijzen van bedrijfsbrandweer is de verwachting dat de Tweede Kamer deze bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio zal laten.

De volgende stap in het wetsproces is dat op 19 december a.s. de ontwerp AMvB's in de Tweede Kamer besproken worden in het zogenaamde notaoverleg.

Na het notaoverleg met beide Kamers worden de AMvB's aangepast en ter advisering voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. De AMvB's worden naar verwachting in de loop van 2017 voorgelegd aan de Raad van State.

Inleiding

WilkoVanTilborg wethouder 250Het kabinet wil komen tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Hiertoe is de omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten (Amvb's). OZHZ is al sinds geruime tijd gestart met de voorbereiding van de aanstaande Omgevingswet. Zij doet dit samen met de andere regionale uitvoeringsorganisaties (Veiligheidsregio en Dienst Gezondheid en Jeugd) en in nauw overleg met opdrachtgevers. Één van die opdrachtgevers zijn de gemeenten uit de Hoeksche Waard. Wethouder Wilko van Tilborg is als bestuurlijk opdrachtgever namens de vijf gemeenten uit de Hoeksche Waard betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. OZHZ sprak met hem over de ontwikkelingen tot nu toe.

Voorbereiding op Omgevingswet

De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben de voorbereiding op de Omgevingswet regionaal opgepakt (voor de goede orde met regionaal wordt hier ‘op Hoekse Waards niveau’ bedoeld). “Van begin af aan hebben we dit als een enorme klus gezien, die zowel in de voorbereiding als ook in de uitvoering het gemeentelijk niveau overstijgt”, vertelt Wilko Van Tilborg. Een andere belangrijke reden om dit gezamenlijk op te pakken, ligt in het feit dat de benodigde kennis en kunde hiervoor niet in alle gemeenten aanwezig is. Opschaling en samenwerking is dan vrijwel noodzakelijk. “Nadat we dit in het PFO hebben geconstateerd, is een projectgroep opgericht, die met vertegenwoordigers uit de vijf gemeenten, aan de slag is gegaan met alles rondom de aanstaande Omgevingswet”. En er is al een hoop gebeurd, vertelt hij. Zo is een plan van aanpak opgesteld, zijn de college’s geïnformeerd en zijn bijeenkomsten voor de raadsleden gehouden.

Omdat de implementatie van de Omgevingswet ‘moet’ leiden tot een cultuurverandering en een andere manier van werken, benadrukt wethouder Wilko van Tilborg dat het van belang is om goed te kijken naar de partners. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bevoegdheden? Daarbij moeten we kijken naar waar we gezamenlijk kunnen optrekken. De Omgevingswet heeft een verlichting van de regelgeving als doel; e.e.a. moet makkelijker worden voor de inwoners. Informatie moet op een eenduidige wijze ontsloten worden. Dat betekent dat verschillende diensten en partijen hierover moeten afstemmen. “En dat impliceert dat we nog een lange weg hebben te gaan”. Deze weg wordt stap voor stap bewandeld. Eind 2016 wil de Hoekse Waard het ambitieniveau met de gemeenteraadsleden vaststellen. Hierover zijn op bestuurlijk niveau al aftastende gesprekken gevoerd met de Provincie Zuid-Holland. De nabije toekomst wordt gebruikt om nog verder met elkaar in overleg te gaan en ervoor te zorgen dat de provincie zo goed mogelijk aansluit op het ambitieniveau van de gemeenten die in het kader van de Omgevingswet het eerste bevoegd gezag worden.  Ook hier vormt ‘gezamenlijkheid’ het sleutelwoord van een goede voorbereiding volgens de bestuurder.

Rol OZHZ

In de Hoekse Waard wordt OZHZ gezien als het verlengstuk van de gemeenten. Een belangrijk uitgangspunt m.b.t. de Omgevingswet is dat producten en diensten in de toekomst zo dicht mogelijk bij de inwoners blijven. “Wij willen hierover zelf een visie ontwikkelen en dan bekijken op welke wijze OZHZ daar een rol in kan spelen. Op het niveau van Zuid-Holland Zuid willen wij de afstemming zoeken met de andere regio’s en uitvoeringsdiensten voor de implementatie van de Omgevingswet”, aldus Wilko van Tilborg. Het lijkt eentonig te worden, maar ook hier is samenwerking een groot goed.

Op ambtelijk niveau vindt deze afstemming al goed plaats. Dat heeft ertoe geleid dat de diverse partijen steeds meer elkaars ‘taal’ gaan spreken. In deze fase wordt ontdekt waar de overlap zit en op welke manier dwarsverbanden kunnen worden gelegd. De gemeentebestuurder kijkt vooruit en stelt dat het mooi zou zijn als de samenwerking met de diverse partners kan leiden tot een eenduidig ambitieniveau, waarover het gezamenlijke gesprek met de provincie kan worden aangegaan.

Toekomst

Wethouder Wilko van Tilborg onderschrijft de doelen van de regering: het moet eenvoudiger. Er worden nu te vaak ingewikkelde procedures gevolgd voor kleine zaken en daarbij is de regelgeving soms tegenstrijdig. Het wordt voor de gemeente een uitdaging om 1 aanvraag in 1 vergunning af te handelen. “ Voor OZHZ zie ik daarin een rol weggelegd als uitvoerder van de wettelijke taken. Eigenlijk als een loket van de gemeente, en dus ook als partner die hetzelfde doel nastreeft: namelijk zo dicht mogelijk bij de inwoners en ondernemers blijven”!

algemeen10 250De omgevingswet rust op twee pijlers: veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. Gezondheid wordt als apart belang genoemd in de bestuurlijke afweging. De bestuurders van Rijk, provincies en gemeenten worden gevraagd bij gebiedsinrichting de effecten op de gezondheid mee te nemen in de afwegingen. Dit was in de Wet publieke gezondheid al het geval, en wordt door de Omgevingswet bevestigd. Wat betekent dit nu concreet?

Karel van Hengel, directeur publieke gezondheid bij de Dienst Gezondheid en Jeugd, de GGD van Zuid-Holland Zuid: “De omgeving draagt bij aan de gezondheid van de bevolking. Door vooraf rekening te houden met groen, luchtkwaliteit, water, beweging en sociale cohesie wordt een vitale een gezonde omgeving gecreëerd. Daardoor voelen mensen zich prettiger en gezonder. Daarnaast is het goed om mensen in de omgeving uit te dagen te bewegen, te wandelen of de fiets te pakken.

Door dit te faciliteren werk je preventief aan de gezondheid van de bevolking. De DGJ heeft kennis en data om doelen hiervoor de formuleren en te monitoren.” Dit vraagt van de bestuurder een stap extra te nemen aan de voorkant van het omgevingsbeleid en vooraf een integrale afweging te maken. Welke rol heeft de DGJ hierin? “De DGJ bereidt zich voor op deze rol. Tot nu gaven we adhoc wel eens advies bij omgevingsdossiers. De bedoeling van de Omgevingswet is dat dit structureel wordt. Ook intensiveren we de samenwerking met OZHZ en de Veiligheidsregio. Wij zijn drie uitvoeringsdiensten die aan de voorkant een hoop werk voor bestuurders kunnen doen, door vooraf integraal te adviseren”.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verzorgt samen met de Dienst Gezondheid & Jeugd, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de gemeenten een digitale nieuwsbrief over de Omgevingswet. De artikelen uit deze nieuwsbrief treft u in deze rubriek Omgevingswet.

Voorwoord

Met veel plezier schrijf ik het voorwoord voor deze eerste "Nieuwsbrief Omgevingswet ZHZ". Vanuit het rijk wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet die in 2019 in werking moet treden. Het is een grote wetsoperatie waarbij alle wet- en regelgeving voor het fysieke domein in één wet wordt samengevoegd. Zoals we inmiddels gewend zijn bij andere beleidsvelden beoogt de Omgevingswet ook een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. Het jaar 2019 lijkt nog ver weg maar er moet nog veel werk verzet worden om als (overheids)organisaties gesteld te staan. Door de gemeenten, de sub-regio's en de uitvoeringsorganisaties binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de voorbereiding daarom al gestart.

Binnen het project Omgevingswet ZHZ voeren de 17 gemeenten samen met de VR ZHZ, DG&J en OZHZ gezamenlijk acties uit. Deze zijn erop gericht om kennis en informatie te delen, te oefenen in pilots en een gezamenlijke strategie te bepalen over hoe bijvoorbeeld om te gaan met de verkregen beleidsruimte. Vanuit het project wordt op regioniveau ook de verbinding gezocht met de provincie, Rijkswaterstaat, de waterschappen, bedrijven en de samenleving. Het opzetten van deze nieuwsbrief is één van deze gezamenlijke acties. Hierin willen we regiospecifieke informatie opnemen over de implementatie van de Omgevingswet én alle betrokken partijen op de hoogte houden van de diverse acties vanuit het regiobrede project. Het gezamenlijk voorbereiden van een reactie op de consultatieversies van de AMvB's is er daar één van. Daarover leest u in deze publicaties meer. Ook valt te lezen over hoe Wilko van Tilburg, wethouder van de gemeente Strijen en bestuurlijke trekker van de Omgevingswet voor de Hoeksche Waard denkt over de nieuwe wet. Ik wens u allen veel leesplezier!

Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van Dordrecht

Voorzitter stuurgroep van het project Omgevingswet ZHZ.

 

Foto beleidsplan 2017 2020 smallHet nieuwe Beleidsplan 2017 - 2020 is 15 december 2016 in het algemeen bestuur vastgesteld. Op de website wordt het beleidsplan en haar bijlagen reeds beschikbaar gesteld. Alle gemeenten en partners krijgen in het nieuwe jaar een gedrukte versie aangeboden.

Samenvatting Beleidsplan De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een gemeenschappelijke regeling van zeventien gemeenten in de Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De organisatie is sinds 2010 operationeel en heeft in haar jonge bestaan te maken gehad met diverse reorganisaties, waaronder de regionalisering van de brandweer. De effecten hiervan werken door in de komende beleidsperiode 2017-2020. Bovendien zijn tal van veranderingen op komst door onder andere nieuwe wet- en regelgeving, aangepaste financiële kaders en doorontwikkeling van het vakgebied. Waar de afgelopen periode vooral gericht was op de bouw van de organisatie, werkt de VRZHZ de komende periode aan het consolideren van wat goed gaat en het oppakken van nieuwe uitdagingen.

Het dagelijks werk van de VRZHZ is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn. Gegeven deze taakuitvoering en de verschillende nieuwe ontwikkelingen vormt dit beleidsplan een richtsnoer om de juiste keuzes te kunnen maken. Dit beleidsplan onderscheidt vier strategische beleidsdoelstellingen, waaronder de nieuwe activiteiten geschaard zijn. In de beleidsplanperiode werken we bovendien toe naar het inrichten van de begroting volgens de vierdeling:

 1. Focus op de voorkant - risicobeheersing,
 2. Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie,
 3. Samen verder komen - samenwerking en
 4. Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit.

Download het complete Beleidsplan 2017 - 2020

Bijlagen bij het Beleidsplan: 

 

 

 

 

 


nl alert logo smallOp maandag 6 juni rond 12.00 uur wordt in heel Nederland de sirene getest en meteen ook een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen de mensen nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht van NL-Alert wordt duidelijk aangegeven dat het om een controle- of testbericht gaat en dat men niets hoeft te doen. Degenen die hun telefoon (nog) niet hebben ingesteld voor NL-Alert kunnen gebruik maken van de instelhulp op www.nl-alert.nl.

In de week  van 11 tot en met 15 april oefent de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht de oefening ‘Bevo Seal’ in de gemeente Dordrecht. De naar schatting 150 militairen komen uit Schaarsbergen en zijn gespecialiseerd in bevoorradingsoperaties. Zij oefenen onderdelen van hun operaties in diverse wijken in Dordrecht. De militairen oefenen bijvoorbeeld de verplaatsing van goederen in konvooien via de openbare weg, bouwen een tijdelijk basiskamp op en zijn te zien tijdens patrouilles door de stad.

Maandag 8 februari jl. is een introductiebijeenkomst in het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) gehouden, waaraan ca. 15 personen hebben deelgenomen. De Veiligheidsregio organiseert deze introductiebijeenkomst enkele malen per jaar voor mensen die te maken kunnen krijgen met een ramp of calamiteit.

De VRZHZ werkt momenteel aan een nieuw Beleidsplan voor de periode 2017 - 2020.

Op woensdag 27 januari is de heer drs. A.A.M. Brok door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit, opnieuw beëdigd tot burgemeester van Dordrecht. Burgemeester Brok is op 1 februari 2010 voor een periode van 6 jaar benoemd tot burgemeester van Dordrecht. Met de herbenoeming blijft de heer Brok tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Bloemen voor herbenoemde Brok LRHet besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De beëdiging heeft gisteren plaatsgevonden door de Commissaris van de Koning. De nieuwe termijn gaat in op maandag 1 februari 2016.

Foto: Vicevoorzitter de heer Tigelaar feliciteert de heer Brok met zijn herbenoeming.

De 10e Don Berghuijs Award is donderdag 3 december uitgereikt aan het project: iklaatmijnoudersnietstikken.nl. Er is ook alom waardering voor het project DRIS, van algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Carlo Post. Klaas Tigelaar, vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid was vanuit het bestuur aanwezig bij de uitreiking.

nl-alert logo small

Hoe werkt NL-Alert? Vanuit de Meldkamer wordt een tekstbericht over een (dreigende) noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving van het incident. Het zijn géén sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als het telefoonnetwerk overbelast is. NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis.

Waarom is een controlebericht nodig? Aan de hand van het controlebericht kan men nagaan of de telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat men niets hoeft te doen.

De Veiligheidsregio (VRZHZ) zet zich met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid in, om opvang te bieden aan asielzoekers. Momenteel verblijven  ca. 410  vluchtelingen in de crisisnoodopvang in deze regio. Er worden door het COA twee opvanglocaties in gereedheid gebracht om grotere aantallen asielzoekers te kunnen opvangen, te weten een Asielzoekerscentrum (AZC) in ’s-Gravendeel (375 plaatsen) en een noodopvanglocatie in Gorinchem (300 plaatsen).

Elke veiligheidsregio moet beschikken over een actueel Beleidsplan. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft, nadat alle gemeenten is gevraagd input te leveren, het oude plan geheel herzien. Het Concept is nu gereed en naar alle gemeenten gestuurd. De zeventien gemeenten In Zuid-Holland Zuid kunnen nu tot 1 maart 2016 zienswijzen indienen/reageren. 

Download het Concept-Beleidsplan 2017-2020

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant vinden de resultaten die uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren komen realistisch.

Op maandag 1 juni aanstaande rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het wordt uitgezonden via alle mobiele netwerken op 2G en 3G.

Alle providers zijn wettelijk verplicht om

Op maandag 1 juni rond 12.00 uur wordt in heel Nederland de sirene weer getest en een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen de mensen nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht wordt duidelijk aangegeven dat 

Brand Shell Moerdijk – de laatste ontwikkelingen (zondag 8 juni, 12.30 uur)

Als gevolg van de brand bij Shell Moerdijk zijn in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 juni 2014 (roet)deeltjes aangetroffen in de Hoeksche Waard, Dordrecht en Zwijndrecht. De (roet)deeltjes zijn onderzocht op zware metalen. Op vrijdag 6 juni jongstleden kon van het zuidelijke puntje van Dordrecht worden gezegd dat daar geen schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen.

Alle beperkingen opgeheven

Vanaf zondag 8 juni, kunnen we ook voor Strijen, Binnenmaas en Zwijndrecht alle beperkingen in de eerder gegeven adviezen intrekken. Wel blijft het wasadvies van kracht zoals eerder op deze website stond vermeld.

Het laatste advies  -  Alle beperkingen in eerdere adviezen zijn sinds zondag 8 juni 8.45 uur ingetrokken. Wel geldt het wasadvies nog steeds en zoals dat aldoor is gecommuniceerd. Concreet betekent dat dat alles afgewassen moet worden waarop roetdeeltjes te zijn zijn of waren afgelopen dagen. Dat geldt voor spullen rondom het huis, maar ook voor groente en fruit uit de moestuin. Kijk de Q en A's anders nog even na op bruikbare tips.

Publieksnummer Bewoners die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 088-6365200. Dit nummer is ook tijdens het Pinksterweekend bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.  Shell Moerdijk heeft een gratis burenlijn geopend. De burenlijn Shell Moerdijk is te bereiken via het nummer 0800 - 0023 80 44.

In verband met het incident kwamen tal van vragen binnen. Hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden, maar weet dat er dus geen belemmeringen of beperkingen meer zijn. De onderstaande Q en A's zijn dus, met uitzondering van het wasadvies, niet meer van belang.

De Q en A’s

Met het opheffen van alle beperkingen komen 

Q: Wat krijg ik van het inademen van rook?

A: Prikkende of tranende ogen, prikkende neus, prikkende keel, hoesten. Dit krijg je van alle rook.

Q: Ik moet hoesten

A: Het hoesten zal weer over gaan na inademen van frisse lucht. Als klachten toch blijven of ernstiger zijn, neem dan contact op met de huisarts.

Q: Ik heb last van mijn ogen. Wat moet ik doen?

A: Spoelen met water. Bij aanhoudende klachten raadpleeg uw huisarts.

Q: Ik lees/hoor dat ethylbenzeen is geconstateerd. Wat krijg ik hier van?

A: Aangezien deze stof is verbrand, verwachten we er geen effecten van.

Q: Om welk gebied gaat het?

A: Overlast is er vooral in delen van de Hoekse Waard en Zwijndrecht. Er zijn enkele meldingen vanuit Dordrecht. Op dit moment staat vast dat in Dordrecht en ’s Gravendeel geen risico’s aanwezig zijn.

Q: Loop ik gevaar als de mechanische ventilatie is blijven werken?

A: Nee, want er zijn geen schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen waargenomen. Bovendien is nagenoeg elke ventilatie voorzien van filters, zodat vervuiling wordt tegengehouden.

Q: Wat moet ik doen als ik roetdeeltjes vind?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijkenA: Probeer contact met roetdeeltjes te vermijden. Na aanraken van roet handen wassen met water en zeep.Bij zichtbare roetneerslag op bijvoorbeeld uw auto of tuinmeubilair worden de volgende adviezen gegeven:

- Goed voeten vegen om naar binnen lopen van roet te voorkomen.

- Roetdeeltjes buiten kunt u wegspoelen met veel water. Regen doet dit ook.

- Roet op uw eigen terrein, uw woning en uw spullen, kunt u verwijderen met veel water en eventueel wat zeepsop (bijv. allesreiniger). Ziet u roet op openbaar terrein, meldt dit dan bij het publieksnummer.

- Speeltoestellen en schoolpleinen: U kunt speeltoestellen schoonmaken met een flinke hoeveelheid water en vervolgens met water en zeep.

- Groente, fruit en moestuinen: vollegrondse groenten uit de eigen tuin kunnen veilig gegeten worden, maar moeten goed gespoeld worden met water. Voor sla en koolsoorten betekent dat de blaadjes losgehaald moeten worden en onder stromend water schoongemaakt moeten worden. - Grote roetflinters kunt u met handschoenen verwijderen.

- Huisdieren mogen naar buiten.

- Kippen en kippeneieren kunnen gegeten worden.

- Zandbakken: in de zandbak mag gespeeld worden als er geen roetdeeltjes te zien zijn. Anders moet het zand verwijderd of schoongemaakt worden.

- Sportvelden, grasvelden en strandjes: als er geen roetdeeltjes te zien zijn, kan er gebruik van worden gemaakt. Alleen voor kunstgrasvelden is het goed deze vóór gebruik extra te sproeien.

Q: Moet ik het water van mijn zwembad vervangen? Moet ik het filter van mijn zwembad extra schoonmaken?

A: De meeste zwembaden hebben filters, die éénmaal in de zes uur het water hebben gefilterd. Het filter kan worden vervangen door en schoon filter. Is er geen filter aanwezig, dan is het uit voorzorg verstandig om het water te laten weglopen en het zwembad opnieuw te vullen met schoon leidingwater.

Q: Hoe maak ik mijn zonnescherm schoon?

A: Het advies is om zonneschermen eerst aan de onderzijde schoon te spuiten en daarna de bovenzijde schoon te spuiten. Spoel daarna het water nog van uw terras weg.

Q: Kan ik sportvelden gebruiken?

A: - Sportvelden, recreatiegebieden en dergelijke kunnen betreden worden. Indien hier roet ligt, raak het dan niet aan. Na contact met roet wassen met water en zeep.

Q: Mogen mijn kinderen buiten spelen?

A: Ja, maar zorg dat ze niet in contact met roetdeeltjes komen. Als er toch contact is geweest: wassen met water en zeep.

Q: Waar kan ik terecht voor schade?

A: Schade kan worden geclaimd bij de eigen verzekeringsmaatschappij.

Q: Kunnen de roetdeeltjes weer in de lucht komen als de grond droogt?

A: In theorie kan het wel, maar in de praktijk is het meeste roet al weggespoeld en zijn de risico’s verwaarloosbaar. Ziet u toch nog roet, spoel het dan weer weg met water (zie eerdere adviezen).

Q: Hoe weet ik dat het roetdeeltjes zijn?

A: Roetdeeltjes zijn te herkennen aan de zwarte kleur. Het kan er uit zien als zwart stof of zwarte spikkels.

Q: Is er al iets bekend over de waterkwaliteit ?

A: Het waterschap Hollandse Delta heeft woensdag 4 juni watermonsters genomen op acht locaties in de Hoeksche Waard en Zwijndrecht en op de rioolwaterzuiveringen in Strijen en Zwijndrecht. De monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. In het aangevoerde rioolwater op de zuivering in Zwijndrecht is een minimale hoeveelheid ethylbenzeen aangetroffen. De concentratie van 0,61 microgram per liter ligt zeer ver onder de norm voor oppervlaktewater van 370 microgram per liter. Er zijn geen vergelijkende gegevens uit het verleden bekend om een mogelijke relatie te leggen met de brand bij Shell. In het geloosde afvalwater vanuit de zuiveringsinstallaties wordt de stof niet meer aangetroffen; deze is in het zuiveringsproces verwijderd. De resultaten over metingen naar zware metalen zijn nog niet bekend.

Q: Ik heb het bericht van NL-Alert niet ontvangen en mijn buurvrouw wel. Hoe kan dat?

A: Ten eerste moet de ontvanger zich in het gebied bevinden, waarbinnen het NL-Alert wordt afgegeven. Daarnaast moeten telefoons aan staan en geschikt zijn om NL-Alert te ontvangen en moeten de telefoons ook zo worden ingesteld, dat het bericht ook ‘kan’ worden ontvangen. Overigens kunnen er nog allerlei technische factoren zijn die de ontvangst van NL-Alert belemmeren. Meer informatie is te vinden op onze website.

Q: Ik heb mijn mobiel wel ingesteld maar geen NL-Alert ontvangen? A: Er kunnen ook nog andere redenen zijn waarom u een bericht niet hebt ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw telefoon verbonden was met het 4G-netwerk, of omdat u zich in een ruimte bevond met slecht bereik.

Q: Ik heb mijn mobiel niet ingesteld voor NL-Alert, maar wel een controlebericht ontvangen. Hoe kan dat?
A: De werking van NL-Alert is vergelijkbaar met een radiosignaal. Alle juist ingestelde telefoons ontvangen het controlebericht. Steeds meer nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op een deel van de bestaande toestellen moet je NL-Alert zelf instellen. Testen als die van 2 juni jl. zijn er om dat te checken.

Q: Waarom heb ik meerdere controleberichten ontvangen?
A: Een NL-Alert bericht wordt gedurende een vastgestelde periode (1 uur) uitgezonden. Standaard geeft een mobiele telefoon een bericht slechts eenmaal weer, maar eerdere testen leren ons dat sommige mensen hebben meerdere berichten gekregen terwijl ze zich op dezelfde plek bevonden. Dit wordt verder onderzocht in de evaluatie van het controlebericht van 2 juni jl.

Q: Ik ontving het bericht later dan verzending. Hoe kan dat?
A: Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het bericht later hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uit stond, je je tijdelijk in een gebied met slecht of geen bereik bevond of omdat je telefoon op dat moment in gebruik was. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden van het bericht en het doorsturen van het bericht naar alle masten van de providers. Alle providers hebben de berichten verzonden, of dit geheel goed is gegaan wordt momenteel uitgezocht door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Q: In welk gebied is het NL-Alert precies verzonden?

A: Op onderstaande kaartje is het gebied waarbinnen de NL-Alert berichten zijn verzonden licht rood gekleurd

Uitsnede tbv QenA

Q: Kan het vee veilig in de wei lopen?

A: Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tel 0900 - 0388.

Q: Kan ik de landbouwproducten oogsten?

A: Neem hiervoor contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, tel 0900 - 0388.

Q: Wat voor soort onderzoek is er gedaan?

A: Er zijn veegmonsters, luchtmonsters en grasmonsters genomen.

Veegmonsters: oppervlakten zijn afgeveegd met watten en het materiaal wat aan de watten zat, is geanalyseerd.

Grasmonsters: afgeknipt gras is geanalyseerd. Hierdoor kon worden bepaald of er stoffen op gewassen terecht zijn gekomen.

Luchtmonsters: lucht is verzameld in plastic zakken en geanalyseerd. Er worden nog wel luchtmonsters genomen. Dit heeft te maken met de droogte die de komende dagen verwacht wordt.

Zodra verdere resultaten bekend zijn, wordt u meteen via deze website geinformeerd. Zo nodig worden ook metingen verricht van oppervlaktewater.

Q: Waar zijn de monsters genomen?

A: Er zijn op tientallen plekken monsters genomen bij de Shell, in en rond de dorpskern van Strijen, bij Dordrecht, bij Zwijndrecht en Binnenmaas.

Q: In welk gebied zijn zware metalen neergekomen?

A: In de omgeving van Strijen zijn verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen, waaronder chroom-VI. In de monsters uit de plaatsen Dordrecht en Zwijndrecht was dat niet het geval.

Q: Als door de regen zware metalen in de grond terecht zijn gekomen, wat betekent dit dan voor de bodem?

A: Uit voorlopige berekeningen van het RIVM blijkt dat de hoeveelheid chroom die is vrijgekomen na de explosie van Shell geen extra risico oplevert voor de kwaliteit van de bodem of de gezondheid van mensen.

Q: Komt er nog een onderzoek naar de gezondheid van bewoners?

A: Nee, op basis van advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is geconcludeerd dat de aanleiding voor een bevolkingsonderzoek ontbreekt.

Voor overige vragen kunt u terecht bij ons publieksnummer telefoonnummer 088 - 636 52 00. Dit nummer is tijdens kantooruren bereikbaar.

Overzichtskaartje

Het roodgearceerde gebied waar de roetdeeltjes visueel zijn waargenomen. Dit zegt niets over de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen. Heeft u waarneming van roetdeeltjes buiten het gearceerde gebied, meldt u dit dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem telefonisch contact op via 088 - 636 52 00.

moerdijkRoetgebied

 

In maart 2011 de eerste versie van het regionaal risicoprofiel vastgesteld. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s plus de risico’s uit aangrenzende gebieden en levert

Het huidige Beleidsplan van de VRZHZ loopt tot en met 2015. Het opstellen van het nieuw beleidsplan vraagt een gedegen voorbereiding, waarbij afstemming met en input van partners rondom risico’s uit het (nieuwe) risicoprofiel noodzakelijk is.

Deze tekst is een test voor informatie tijdens een crisis of calamiteit.

Binnen enkele seconden kunnen eerste berichgten worden geplaatst door degene die gerechtigd is in te loggen, al was het vanaf een mobieltje.

 

Het COSMIC- project (Contribution of Social Media in Crisismanagement) houdt een slotconferentie op 26 februari 2015 in Brussel.

In de regio Zuid-Holland Zuid is er vanwege de harde wind en regen in sommige gemeenten sprake van hoogwater. Voor maatregelen die u kunt nemen om overlast tegen te gaan verwijzen we u naar de website van uw gemeente.

14:45 uur - Nablussen bij KONI nog involle gang. Het roet van deze brand is niet anders dan het roet waar u ook in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen. De hoeveelheid roet in Oud-Beijerland is dermate minimaal dat er geen bijzondere maatregelen nodig zijn anders dan de normale hygiënische maatregelen (contact vermijden, handen wassen en wegspoelen met water). Ook voor groenten geldt dat, indien er sprake is van roet, deze goed gespoeld moeten worden alvorens ze te consumeren. Er wordt geadviseerd boerenkool waar roet op zit niet voor consumptie te gebruiken, omdat roet niet goed uit de kool kan worden gespoeld. 

Op deze website worden geen aanvullingen meer gepubliceerd. De laatste berichten kunt u vinden op de website van de gemeente Oud-Beijerland.

12:45 uur - Voor vragen over de gevolgen van de brand bij KONI kunt u bellen naar het gemeentehuis van Oud-Beijerland, (0186) 64 65 66.

12:11 uur - Nablussen kan tot extra rookontwikkeling leiden. Het advies blijft dus: blijf binnen en houdt ramen en deuren gesloten.

11:46 uur - Brandweer geeft sein "brand meester", maar de brand is nog niet geblust. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen. De productiehal is niet betrokken bij de brand; het ging vooral om kantoren, tekenkamer en kantine. Dat betekent ook dat de rook nog niet weg is. Het advies blijft dus: houdt ramen en deuren gesloten; blijf uit de rook want rook is nooit gezond.

11:27 uur - Sinds vanmorgen woedt een zeer grote brand bij KONI in Oud-Beijerland, die ook nog zou kunnen uitbreiden. Vanwege de grote rookontwikkeling zijn, met name rond kwetsbare objecten als scholen etc., zeven meetploegen actief om in de gaten te houden of schadelijke stoffen een risico vormen voor de gezondheid. Tot nu toe adviseert de brandweer om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Indien nodig wordt overgegaan tot ontruiming, maar dat is op dit moment nog NIET aan de orde. Overigens geldt altijd: rook is nooit gezond, blijft uit de rook.

Roetdeeltjes
Door de brand is in delen van Oud-Beijerland roet zichtbaar. Het advies is om contact met roet te vermijden; bij contact is het raadzaam de handen te wasen.

Actuele berichten vindt u ook op:

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio  heeft in september jl. een principebesluit genomen over de regionalisering van de nog niet overgedragen brandweerkazernes in Zuid- Holland Zuid. Het gaat hierbij voornamelijk om de manier  waarop brandweerkazernes overgaan naar de Veiligheidsregio en hoe op hoofdlijnen het vastgoed- en facilitair beheer voor de kazernes geregeld gaat worden. De gemeenten is gevraagd om in te stemmen en eventueel zienswijzen kenbaar te maken, zodat het algemeen bestuur een definitief besluit kan nemen.

De  jaarlijkse themamiddag ‘risico- en crisisbeheersing voor bestuurders’ van de VRZHZ werd dit jaar op 25 september 2014 in Papendrecht gehouden. De aanwezigen werden geïnformeerd over een aantal thema’s die op dit moment spelen in onze regio. Deskundige sprekers waren uitgenodigd om de onderwerpen toe te lichten, waarna er ruime gelegenheid was om met elkaar te discussiëren.

Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht opende in september een door de brandweer zelf  tot mini-woning omgebouwde container van de brandweer Zuid-Holland Zuid. Aan de hand van gesimuleerde praktijkvoorbeelden, worden brandpreventieve maatregelen gedemonstreerd.

Na het eerdere incident bij Chemie-Pack in januari 2011 werden dinsdagavond 3 juni Moerdijk en omgeving opnieuw opgeschrikt door explosies en een brand. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Ben de Haan, gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), Ellen Peeters en Hoofd Actiecentrum GHOR (HAc) Pim van Dam kijken terug welke lessons learned in de praktijk zijn gebracht en welke punten voor verdere verbetering in aanmerking komen. 

De brand bij Shell Moerdijk van 3 juni jl. is in de afgelopen maanden intern geëvalueerd. De evaluatie is er vooral op gericht geweest om lessen en leerpunten in kaart te brengen. Komende maand wordt het evaluatieverslag opgeleverd met daarin een overzicht van feiten, bevindingen, lessen en aanbevelingen voor de interne organisatie.

Begin oktober zijn trainingsdagen voor Brandweerofficieren van Dienst gehouden. Daarbij werd een zeer gevarieerd aantal scenario’s beoefend; van het vrijkomen van giftige stoffen tot een overval op een manege met dure fokpaarden.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en zorginstelling Alerimus gaan samenwerken om de zorg van bewoners van locatie de Buitensluis in Cromstrijen bij incidenten te garanderen en de brandveiligheid te verbeteren. Daartoe hebben beide partijen donderdag 20 november een convenant ondertekend.

Zestig procent van Nederland kan overstromen. Met de nieuwe app 'Overstroom ik?' is op  postcodeniveau te zien hoe hoog het water maximaal komt bij een grote overstroming. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bij de lancering van de app: "Ik vind dat mensen moeten

Enkele recente ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

In het Veiligheidsberaad van 16 mei 2014 is de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vastgesteld. In de strategische agenda zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio’s met als doel een (fysiek) veiliger Nederland door

De brandweer in de gemeenten Korendijk en Cromstrijen worden sinds 15 april, net als al gebeurde bij de brandweer in gemeente Binnenmaas, gealarmeerd bij meldingen van hartfalen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen op verzoek van de burgemeesters van deze gemeenten. Door de brandweer, naast de ambulancedienst, te alarmeren bij hartfalen kunnen levens gered worden.

Donderdag 22 mei 2014 ondertekenden drs. A.A.M. Brok, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), en dr. J.L. Klompenhouwer, lid Raad van Bestuur bij GGZ instelling Yulius, een uniek convenant. Nog niet eerder heeft een zorginstelling in Zuid-Holland Zuid een overeenkomst met de Veiligheidsregio getekend, waarin afspraken op zowel het gebied van brandveiligheid als op het onderwerp zorgcontinuïteit zijn gemaakt.

Sinds mei jl. zijn bij de brandweer Zuid-Holland Zuid drie nieuwe hulpverleningsvoertuigen in dienst. Zij vervangen de oude voertuigen én brengen een nieuwe manier van werken bij technische hulpverlening met zich mee.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid had de primeur om voor de adviseurs in crisisteams deel te nemen aan de workshop “adviseren in crisisomstandigheden’, die de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCtv) verzorgt.

Eind juni heeft het piketgebied Drechtsteden Zuid voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) een piketvoertuig in dienst genomen. Een voertuig vanwaar uit de dienstdoende functionaris zijn taken kan uitvoeren en coördineren. Hiermee wordt de gemeentelijke kolom in het veld zichtbaarder.

Op 26 juni vorig jaar besloot het bestuur te komen tot drie uniforme, subregionale crisisorganisaties binnen Zuid-Holland Zuid. Redenen hiervoor zijn onder meer de wens tot bundeling van kennis en kunde en de toename van slagkracht. Om dit te realiseren heeft bureau Gemeenten met de adviseurs risicobeheersing en

Donderdag 12 juni jl. vond in het oude raadhuis in Sliedrecht een bijeenkomst plaats voor nieuwe en zittende wethouders die de rol van loco-burgemeester vervullen. Met het naderende zomerreces is bestuurlijk Nederland aan het genieten van een welverdiende vakantie, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat zich binnen een gemeente een groot incident voordoet.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft mevrouw drs. Rianne van den Berg RA aangewezen als coördinerend gemeentesecretaris. Rianne van den Berg, gemeentesecretaris van Alblasserdam was voorgedragen door de Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV) in Zuid-Holland Zuid.

Dinsdag 1 juli is het Bureau GHOR opnieuw gecertificeerd voor het kwaliteitssysteem HKZ. In 2005 is het Bureau voor het eerst geaudit en heeft het HKZ certificaat behaald. “De afgelopen jaren heeft kwaliteit steeds in het middelpunt van onze werkzaamheden gestaan”, aldus Berry van Son, adviseur op het gebied van kwaliteit.

Zaterdag 28 juni heeft de VRZHZ een informatieve bijeenkomst gehouden voor (nieuwe) raads- en collegeleden. Tijdens deze bijeenkomst werd ingezoomd op het regionaal risicoprofiel van de VRZHZ.

De heer Jaap Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland heeft donderdag 10 juli een werkbezoek gebracht aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Bij dit bezoek waren leden van het het dagelijks bestuur en het management aanwezig.

Zoals gebruikelijk komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een calamiteit, waarbij zij metingen hebben verricht, met een eindrapportage. Vandaag heeft het RIVM de rapportage ‘Meetresultaten en risicobeoordeling brand Shell Moerdijk’ gepubliceerd.

De kantoren van de brandweerkazerne aan het Oranjepark zullen de maanden juli en augustus tijdelijk weer worden gebruikt door een deel van het personeel van de brandweerkazerne van het Leerpark.

Als gevolg van de brand bij Shell Moerdijk zijn in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 juni 2014 (roet-)deeltjes aangetroffen in de Hoeksche Waard, Dordrecht en Zwijndrecht.

In verband met de brand bij Shell in Moerdijk hebben wij de meest gestelde vragen op onze website geplaatst. U vindt ze op de pagina Actuele crisisinformatie. De lijst is vrijdag 6 juni om 22.30 uur bijgewerkt.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft donderdag 5 juni een inspectieronde uitgevoerd en heeft geconstateerd dat nagenoeg alle roet door de regen is weggespoeld. Mocht u toch nog roet waarnemen, meldt u dat dan via onze publiekstelefoon 088 - 636 5200, tijdens kantoortijden bereikbaar. Houdt u zich in ieder geval aan de adviezen uit de Q en A's.

Mocht u vragen hebben, bel dan de publiekstelefoon van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 088 - 636 5200.

GIFWOLK 284x100Op maandag 2 juni rond 12.00 uur wordt in heel Nederland de sirene weer getest en een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen de mensen in onze regio nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Donderdag 22 mei 2014 ondertekenden drs. A.A.M. Brok, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), en dr. J.L. Klompenhouwer, lid Raad van Bestuur bij GGZ instelling Yulius, een uniek convenant.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft het Jaarverslag 2013 in een video vorm gegeven. De bestuursvoorzitter, de directie en het management geven in beeld en geluid een reflectie op een bewogen jaar. De video duurt ca. 25 minuten, maar is ook in delen te bekijken. Wie meer cijfermateriaal wil hebben kan terecht op de pagina 2013 in Cijfers.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft drs. Rianne van den Berg RA per 1 april 2014 aangewezen als coördinerend gemeentesecretaris. Rianne van den Berg, gemeentesecretaris van de gemeente Alblasserdam, was voorgedragen door de Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid in Zuid-Holland Zuid.

Bij incidenten, waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn, moet er afstemming en coördinatie plaatsvinden. Dit wordt gefaciliteerd in een mobiele vergaderlocatie oftewel de commando-unit (COPI1). De huidige vergaderlocatie was verouderd.

DRECHTSTEDEN - Sinds 1 januari 2014 valt de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en niet meer onder de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het betreft hier voornamelijk een bestuurlijke wijziging. Voor de medewerkers van de Ambulancedienst verandert er weinig. De wijziging past in de visie om zoveel mogelijk regionale hulpdiensten te scharen onder de bestuurlijke vlag van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is woensdag 18 december eigenaar geworden van zes brandweerkazernes. In het najaar van 2013 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid al besloten om de brandweerkazernes in de regio in eigen beheer te nemen. Tot nu toe is het beheer uitgevoerd door de deelnemende gemeenten binnen de Veiligheidsregio ZHZ.

De afgelopen twee weken is door de vier Zuid-Hollandse veilig- heidsregio’s (Haag-landen, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) een grote rampenoefening met de naam “Samen Sterker!” gehouden. Donderdag 7 november werd de gemeente Korendijk geconfronteerd met een aanvaring van een tanker met een waterbus, waarbij een fors aantal personen gewond en/of te water raakte. Geoefend werd hoe de hulpver-lening rond deze ramp zo goed mogelijk kon worden aangepakt. Samenwerking was daarbij het sleutelwoord.

Op maandag 4 november rond 12.00 uur, tegelijkertijd met de sirenetest, zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Van 28 oktober tot en met 8 november (week 44 en 45) organiseren de vier Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s (Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) een grote crisisoefening met de naam Samen Sterker!

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en Defensie hebben woensdag 9 oktober jl. de civiel-militaire samenwerking vernieuwd. Daartoe werd een convenant ondertekend door de heer A.A.M. Brok, voorzitter VRZHZ en kolonel M.J.H.M. Bastin, Regionaal Militair Commandant (West) en tevens plaatsvervangend commandant 11 Luchtmobiele Brigade.

De invoering van de veiligheidsregio’s heeft een gunstig effect gehad op de kwaliteit en effectiviteit van het bestrijden van rampen. Wel kan er nog professioneler worden gewerkt en moet de samenwerking tussen betrokken hulpdiensten worden verbeterd.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en ziekenhuizen versterken
samenwerking ziekenhuiszorg onder crisisomstandigheden
 
Vandaag hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis (onderdeel van de RIVAS Zorg-groep) een overeenkomst getekend. Zorginstellingen moeten tijdens rampen en crises goede zorg blijven verlenen. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR ZHZ) maakt, als onderdeel van de Veiligheidsregio ZHZ, afspraken en adviseert over een goede aansluiting tussen zorg en veiligheid.
 
Vervanging
In de overeenkomst wordt de samenwerking tussen de ziekenhuizen en de regionale hulpdiensten bij grote incidenten en rampen geregeld. Een noodzakelijke samenwerking om de juiste medische zorg aan slachtoffers te kunnen garanderen. De overeenkomst bevat afspraken die in het verlengde liggen van de reguliere werkzaamheden.
 
De vorige overeenkomst met de ziekenhuizen was gedateerd en aan herziening toe. Inhoudelijk zijn vooral de volgende zaken aanleiding geweest om te komen tot een nieuwe overeenkomst:  het uitwisselen van slachtofferinformatie, het ZiekenhuisRampenOpvangPlan (ZiROP), afspraken over opleiden, trainen en oefenen. Vooral het uitwisselen van slachtofferinformatie is een be-langrijk onderdeel. Incidenten als het verkeersongeval in Arkel en het vliegtuigongeval van Tur-kisch Airlines hebben de noodzaak aangetoond voor extra aandacht en bestuurlijke urgentie op het gebied van afspraken over slachtofferinformatie.
 
Ondertekening
De samenwerking is bekrachtigd door het ondertekenen van de overeenkomst op
11 september 2013. De heer A.A.M. Brok, heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ de overeenkomst ondertekend met de heer J.J.M. Taks, lid Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, de heer P.H.E.M de Kort, voorzitter directie RIVAS Zorggroep.
Voorafgaand aan de ondertekening heeft burgemeester Brok het belang van een goede samen-werking en afspraken over slachtofferinformatie onderstreept.
 
In de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken Brandweer en GHOR en de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samen.
 

Woensdag 11 september jl. hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis (onderdeel van de RIVAS Zorg-groep) een overeenkomst getekend. Zorginstellingen moeten tijdens rampen en crises goede zorg blijven verlenen.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)  en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werken sinds 1 juli 2013 intensief samen op het taakgebied van brandveiligheid. De twee toezichthoudende instanties slaan de handen ineen met als doel om de 17 gemeenten in deze regio te ‘ontzorgen’. Uiteraard staat hierbij de veiligheid voor de burger, bedrijven en de werknemers zelf voorop.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid overlegt ieder jaar (uiterlijk 1 april) een Klachtenjaarverslag aan het dagelijks bestuur. Het betreft alle schriftelijke klachten die bij de Veiligheidsregio zijn ingediend, aangevuld met alle klachten die zijn ingediend over het handelen van (functionarissen onder verantwoordelijkheid van) de Veiligheidsregio bij de Nationale Ombudsman. In 2012 zijn geen (schriftelijke) klachten ontvangen. Ook bij de Nationale Ombudsman zijn geen klachten ingediend. Doordat er geen klachten zijn, is een analyse van de klachten ook niet mogelijk.

Een verkenning van het gebruik van sociale media in crisissituaties voor de bescherming van burgers.
Het COSMIC (de COntributie van Sociale Media In Crisismanagement) project is er op gericht hulpverleners te helpen bij het gebruik van nieuwe ICT-toepassingen. Dit Europese project, waarin de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid participeert,

Het Jaarverslag 2012 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is verschenen. 2012 is voor de VRZHZ weer een bijzonder jaar geweest. Zowel operationeel als beleidsmatig zijn veel belangrijke zaken aan de orde geweest. In het jaarverslag wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen, zoals de voorbereidingen voor de regionalisering van de brandweer in Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2013. U kunt hele Jaarverslag 2012 lezen of downloaden.

Zuid-Holland Zuid in top veiligheidsregio’s in Nederland
 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hoort bij de vier beste veiligheidsregio’s van Nederland. Dit blijkt uit het donderdag 23 mei gepubliceerde rapport  “De Staat van de Rampenbestrijding 2013” van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin wordt de stand van zaken van alle veiligheidsregio’s in Nederland weergegeven. Bestuur en directie zijn blij met dit resultaat.
 
Voorzitter drs. A.A.M. Brok: “Ik ben er uitermate trots op dat wij zo goed uit de onderzoeken naar voren komen. In de loop van de jaren zijn er al verschillende rapporten verschenen waaruit bleek dat onze Veiligheidsregio het goed doet. Op alle onderdelen. Daarvoor is de inzet van velen uit ons gebied nodig. En een goede aansturing vanuit de organisatie van de Veiligheidsregio ZHZ. Vorig jaar bleek al uit onderzoeken na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, dat wij goed functioneren en de taak waarvoor wij staan goed invullen. De resultaten van de Inspectie Veiligheid en Justitie bevestigen wederom dat we het gewoon hartstikke goed doen”.
 
Toetsen
In het onderzoek kijkt de Inspectie Veiligheid en Justitie onder meer of de Veiligheidsregio zaken op orde heeft zoals het actueel houden van een Regionaal Risicoprofiel, het Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. Met andere woorden: wat zijn de risico’s in Zuid-Holland Zuid, hoe zorgen wij dat die risico’s worden verkleind of weggenomen en hoe bestrijden wij een eventuele calamiteit. Er wordt gekeken
of de rampenbestrijdingsorganisatie (alarmering, opschaling en continuïteit) goed is ingericht en of wordt voldaan aan de oefenverplichtingen. Ook de gemeentelijke bevolkingszorg en de samenwerking met andere partners is door de inspectie positief beoordeeld.
 
Conclusies
Geconcludeerd wordt dat de VRZHZ op het gebied van planvorming de zaken 100% op orde heeft en dat bij het opschalen ruim 90% scoort. Carlo Post, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “We zijn blij met dit resultaat; het toont aan dat we de juiste accenten hebben gelegd. Toch zie ik nog tal van verbeterpunten. We blijven ons inspannen om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen, zoals met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ook besteden we extra aandacht aan de interregionale (tussen veiligheidsregio’s) en bovenregionale (met het rijk) samenwerking. Gelet op de risico’s in onze regio is goede samenwerking met partners essentieel om voor allen die hier wonen, werken of recreëren een zo veilig mogelijke situatie te realiseren.”
 

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hoort bij de vier beste veiligheidsregio’s van Nederland. Dit blijkt uit het donderdag 23 mei gepubliceerde rapport  “De Staat van de Rampenbestrijding 2013” van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Hierin wordt de stand van zaken van alle veiligheidsregio’s in Nederland weergegeven. Bestuur en directie zijn blij met dit resultaat. 

 

Om te voorkomen dat u het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkent, worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Als u de sirene op dat tijdstip hoort, dan weet u dat er niets aan de hand is. Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat de sirene tijdens een echt incident vaker dan tijdens de sirenetest. Hoort u normaal de sirene wel, maar tijdens de maandelijkse test niet meer, laat het ons dan weten via tel. 088 - 6365000 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De heer drs. C.H.W.M. (Carlo) Post Mcm wordt met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Dit heeft het algemeen bestuur besloten. De heer Post is vanaf dat moment ook regionaal commandant brandweer en secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio.

Inspirerend leider en verbinder

De heer Post is momenteel gemeentesecretaris van de gemeente Binnenmaas. Vanuit deze functie heeft hij de regio Zuid-Holland Zuid en haar ontwikkelingen reeds goed leren kennen. De heer Post beschikt over een ruime politiek-bestuurlijke ervaring. De selectiecommissie ziet de heer Post als een ervaren en inspirerend leider en verbinder. Hiermee kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van de VRZHZ. Hij zal zowel voor de medewerkers, het bestuur en de netwerkpartners een goed aanspreekpunt zijn.

Per 1 februari 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ), zoals vastgesteld door het algemeen bestuur, van kracht. De nieuwe regeling is voorgelegd aan de colleges, burgemeesters en gemeenteraden van de 17 gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Eind vorig jaar kreeg de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de beschikking over NL-Alert. Op maandag 4 februari aanstaande wordt NL-Alert tegelijk met de sirene getest.  Als uw mobiel NL-Alert al kunt ontvangen, krijgt u dus een bericht toegezonden. December 2012 is NL-Alert voor het eerst ingezet bij een grote brand in Tolbert; enkele dagen geleden ook in Meppel.

Grote delen natuurijs zeer slecht bereikbaar voor hulpverlening

De gezamenlijke hulpdiensten in Zuid-Holland Zuid maken zich grote zorgen over het toenemend aantal schaatsliefhebbers dat toch het natuurijs opgaat. In de regio is het meeste natuurijs te dun, er zijn veel windwakken die nauwelijks zichtbaar zijn en ook de toplaag is van slechte kwaliteit. Het bestuur van de Stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard meldt dat meer dan tachtig procent van het ijs nog 'onbeschaatsbaar' is.

Wat doe je als op het spoor in Zwijndrecht een goederentrein ontploft? Of wat doe je als op het spoor in Dordrecht een gifwolk ontsnapt? Met deze vragen én de lancering van de website www.watdoeje.nl vragen de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht, ProRail en de Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid aandacht voor uw zelfredzaamheid bij ongevallen op het spoor. Vanmiddag nemen vertegenwoordigers van genoemde organisaties de website officieel in gebruik.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat zij op 12 december 2012 het Rampbestrijdingsplan Univar Zwijndrecht N.V., het Rampbestrijdingsplan Ashland Industries Nederland B.V. te Zwijndrecht en het Rampbestrijdingsplan Haan Oil Storage B.V. Terminal Dordrecht definitief heeft vastgesteld.

Mevrouw A.M. (Rianne) van den Berg is als interim algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aangesteld.

Bedrijfsinformatie

Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) bestaat uit de organisatie-eenheden brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), bureau gemeenten, risico- en crisisbeheersing, bedrijfsvoering en beleids- en bestuursondersteuning. Daarnaast heeft de VRZHZ de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer waarvan het beheer bij de politie plaatsvindt. Gezien de landelijke ontwikkelingen wordt momenteel gewerkt aan het in de toekomst verwachtte samengaan van de meldkamers ZHZ en Rotterdam-Rijnmond.

De organisatie bestaat op 1 januari 2013 uit 300 fte vaste medewerkers en 835 brandweervrijwilligers. De brandweer is op dat moment geregionaliseerd. Bestuurlijke besluitvorming over de inbedding van de regionale ambulancevoorziening (RAV) ligt momenteel voor. De intentie is de RAV (124 fte) vanaf 1 januari 2014 als aparte organisatie-eenheid onder te brengen in de VRZHZ.

De VRZHZ wordt geleid door de algemeen directeur, tevens commandant van de brandweer zoals in de Wvr genoemd. De algemeen directeur werkt voor de dagelijkse leiding aan de organisatie samen met een managementteam (MT) dat bestaat uit de integraal managers van de genoemde organisatie-eenheden. Naast het MT van de VRZHZ is een operationeel veiligheidsoverleg ingesteld, waaraan deelnemen de algemeen directeur VRZHZ, de korpschef van politie, de uitvoerend commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid, de coördinerend functionaris, het hoofd risico- en crisisbeheersing en de directeur meldkamer.

Omschrijving

De algemeen directeur stuurt de organisatie aan en is voorzitter van het managementteam en het operationeel veiligheidsoverleg. De algemeen directeur is secretaris en eerste strategisch adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur. Hij/zij vertaalt de ambities van het bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen en is de schakel tussen de (politiek bestuurlijke) omgeving (samenleving, algemeen bestuur, dagelijks bestuur) en de organisatie. De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk voor een optimale, gezonde bedrijfsvoering en de financiële en maatschappelijke resultaten. Hij/zij is bestuurder in de zin van de WOR en bevordert het formele en informele overleg. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor een moderne en klantgerichte dienstverlening aan gemeenten en netwerkpartners en fungeert als boegbeeld van de VRZHZ. Hij/zij is directeur van Zuid-Holland Zuid Participatie BV (oefenterrein), commandant van de brandweer in de zin van de Wet veiligheidsregio’s, regionaal operationeel leider en bestuurder van het Kennis- en Onderzoekscentrum (samenwerking tussen VRZHZ, gemeente Dordrecht en DaVinci College).

Functie-eisen

De VRZHZ zoekt een charismatische, inspirerende leider die in staat is bovengenoemde opdracht op goede wijze uitvoering te geven. De algemeen directeur is een verbinder, die op basis van gezag en kracht de positie van de VRZHZ verder kan uitbouwen. Is in staat op een directieve manier leiding te geven en ziet de functie zeker niet als eindstation. Heeft zeer ruime managementervaring en ervaring met het managen van regionaliseringprocessen en bezuinigingsopgaven. Netwerken, politieke en bestuurlijke gevoeligheid, kennis van rampenbestrijding en crisesbeheersing en kennis van bedrijfsvoeringsaspecten zijn van groot belang. Woont in de regio Zuid-Holland Zuid of is bereid zich in de regio te vestigen.

De algemeen directeur:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over zeer ruime ervaring in het leiden van een complexe organisatie;
 • heeft aantoonbare ervaring op het gebied van bestuurlijke advisering;
 • is zeer bestuurlijk- en organisatiesensitief en wekt vertrouwen;
 • beschikt over persoonlijk gezag en is als persoon verbindend;
 • voldoet aan het competentieprofiel van de regionaal operationeel leider zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub g Besluit personeel veiligheidsregio’s (met verwijzing naar regeling personeel veiligheidsregio’s, bijlage C, supplement g).

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in schaal 17 (maximaal € 8.073,--  bruto per maand) op basis van 36 uur per week, bij een volledige werkweek. De VRZHZ biedt goede arbeidsvoorwaarden, deze zijn gebaseerd op de CAO gemeentepersoneel. Daarnaast geeft de VRZHZ de mogelijkheid om werk en privé te combineren door middel van flexibele werktijden, is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en wordt collectiviteitskorting aangeboden op ziektekostenverzekering.

Contact 

U kunt tot 23 december 2012 reageren door uw brief en curriculum vitae te sturen naar mevrouw A.E.T. Wepster, hoofd bureau Beleids- en bestuursondersteuning, tevens directiesecretaris. Dat kan per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of per post via postbus 350, 3300 AJ te Dordrecht. U vindt op onze website het volledige functieprofiel. Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u terecht bij mevrouw Wepster, zij is te bereiken op telefoonnummer 06-10932688. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 14 januari 2013, de gesprekken met de adviescommissies vinden plaats op 4 februari 2013 en de tweede gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 13 februari 2013.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sinds 8 november heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de beschikking over NL-Alert. Voor de introductie is ook een grote landelijk publiekscampagne gestart.

De heer dr. P.L.J. (Peter) Bos MCDm (53) wordt met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. In Utrecht volgt hij de huidige algemeen directeur Hans Wink op, die met pensioen gaat.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure het Rampbestrijdingsplan Univar Zwijndrecht N.V., het Rampbestrijdingsplan Ashland Industries B.V. Zwijndrecht en het Rampbestrijdingsplan Haan Oil Storage B.V. Terminal Dordrecht gedurende zes weken ter inzage liggen.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat zij op 5 september 2012 het Rampbestrijdingsplan (RBP) Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. definitief heeft vastgesteld. Rampbestrijdingsplannen bevatten informatie over bedrijven, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snel en adequate maatregelen kunnen treffen.

Nieuw Regionaal Coördinatie Centrum en
ander telefoonnummer: 088 – 636 5000
Veiligheidsregio is verhuisd naar
Romboutslaan 105 in Dordrecht
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is 21 september jl. verhuisd naar Romboutslaan 105 in Dordrecht. Nagenoeg alle organisatie-eenheden binnen de VRZHZ zijn nu op één locatie gehuisvest.
In het nieuwe pand aan de Romboutslaan zitten de Directie, de Hoofdafde-ling Risico-en Crisisbeheersing en de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) komt eind oktober ook naar het nieuwe kantoor.
In het kantoor is ook het nieuwe Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) gehuisvest. Vanuit het RCC wordt bij een crisis of grote calamiteit de hulpverlening en communicatie gecoördineerd. Het RCC was al een week eerder verhuisd. Inmiddels worden alle gebruikers van het RCC geïnformeerd over de nieuwe werkplek, incl. de apparatuur.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft ook een nieuw telefoonnummer:
088 – 636 5000. Het bekende alarmnummer 112 blijft uiteraard gehandhaafd.
 

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is 21 september jl. verhuisd naar Romboutslaan 105 in Dordrecht. Nagenoeg alle organisatie-eenheden binnen de VRZHZ zijn nu op één locatie gehuisvest.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) verhuist 21 september naar het nieuwe kantoor aan Romboutslaan 105 te Dordrecht. Tegelijk wordt een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen.
In verband met de overgang van het oude naar het nieuwe telefoonnummer is de VRZHZ vrijdag 21 september tussen 07.00 en 09.00 uur alléén bereikbaar via het mobiele nummer 06 - 2398 5256.
 
De VRZHZ gaat er vanuit, dat de overgang naar het nieuwe nummer om 09.00 uur is afgerond. Mocht dat langer duren, dan blijven de mobiele nummers ook langer bereikbaar.
 
Het nieuwe algemene telefoonnummer is 088 – 636 5000.
 
Alarmnummer 112
Het alarmnummer 112 en de Gemeenschappelijke MeldCentrale blijven gewoon bereikbaar.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) verhuist 21 september naar het nieuwe kantoor aan Romboutslaan 105 te Dordrecht. Tegelijk wordt een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen.

In de regio Zuid-Holland Zuid werken de Veiligheidsregio, Politie, Ambulancedienst, Omgevingsdienst en GGD samen aan veiligheid. Zij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers worden geïnformeerd over veiligheidsrisico’s, wat zij zelf kunnen doen om incidenten te voorkomen en hoe te handelen als er zich toch een incident voordoet.

Nieuwsbericht op homepage

De nieuwe ZHZ Veilig is verschenen. Alle relaties van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid krijgen dit elektronisch magazine toegestuurd. Als u geïnteresseerd bent kunt u dit magazine ook lezen. U vindt het laatste nummer op de speciale pagina ZHZ Veilig

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat de actualisatie van het Rampbestrijdingsplan Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.,gevestigd aan Baanhoekweg 22 in Dordrecht, gedurende zes weken ter inzage ligt.

Jaarverslag 2011
Het eind maart gepubliceerde Jaarverslag 2011 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is door velen zeer positief ontvangen. Naar nu blijkt, was één tabel 'Inzetten Brandweer' niet helemaal correct weergegeven. Deze is nu aangepast. U vindt de aangepaste versie onder publikaties.

Het eind maart gepubliceerde Jaarverslag 2011 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is door velen zeer positief ontvangen. Naar nu blijkt, was één tabel 'Inzetten Brandweer' op pagina 30 niet helemaal correct weergegeven; deze is nu aangepast. U vindt de vernieuwde versie onder publikaties.

De blusboot “Zuid-Holland” verhuist rond 1 juni 2012 van de Dordtse binnenstad, de haven aan het Blauwpoortsplein, naar het Duivelseiland.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het Regionaal College Politie Zuid-Holland-Zuid, Netbeheer Nederland en de leveranciers van drinkwater Oasen en Evides hebben afspraken gemaakt over hoe samen te werken als vitale functies uitvallen.

Graag presenteer ik u ons Jaarverslag 2011.
2011 is voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een bijzonder jaar geweest. Zowel
operationeel als beleidsmatig zijn veel belangrijke zaken aan de orde geweest. Het zal u duidelijk
zijn, dat de start van het jaar, met de effecten van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en de brand
van een treinwagon op rangeeremplacement Kijfhoek, nadrukkelijk gevolgen heeft gehad voor de
verdere planvorming en ons denken over crisisbeheersing. En 2011 maakte tevens duidelijk dat je in
geval van storingen in het communicatienetwerk als hulpverleningsorganisatie kwetsbaar bent.
In 2011 zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet. Ook de financiële taakstelling heeft daarbij een
rol gespeeld. Ik denk tevens aan de opheffing van twee van de drie duikteams, de herinrichting van
de operationele organisatie met de bijbehorende piketten en de verdere regionalisering van de
brandweerzorg. Tevens is besloten om in samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant de blusboot te vervangen. In 2011 heeft het bestuur ook besloten tot de bouw van een
nieuw kantoor voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tevens het Regionaal Crisiscentrum in het
Leerpark.
Wat betreft de wettelijke planfiguren ben ik zeer trots op het feit dat wij als VRZHZ binnen de
wettelijk bepaalde termijnen zowel het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Crisisplan en het
Beleidsplan 2012 – 2015 konden vaststellen.
Als het gaat om grote evenementen, zoals de kerstmarkt in Dordrecht, de landelijke intocht in
Dordrecht van Sinterklaas of de Zomerfeesten in Gorinchem, heeft de VRZHZ in de pilot
Multi-advisering de nieuwe rol kunnen oppakken en invulling kunnen geven. In 2012 komt dit
tot verdere besluitvorming.
In het verslagjaar is ook duidelijk geworden dat de 19 gemeenten en (vitale) partners van de VRZHZ
uitstekend hebben samengewerkt. Uiteraard zetten we ook voor het jaar 2012 in op de verdere
versterking en verbreding van die samenwerkinHet

Het Jaarverslag 2011 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is verschenen. 2011 is voor de VRZHZ een bijzonder jaar geweest. Zowel operationeel als beleidsmatig zijn veel belangrijke zaken aan de orde geweest.

Begin april is de nieuwe ZHZ Veilig verschenen. ZHZ Veilig is het e-Magazine van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In dit nummer wordt onder meer aandacht besteed aan het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand Chemie-Pack, geleerde lessen brand Kijfhoek, de meldkamer van de toekomst, NL-Alert dit jaar van start, de regionalisering van de brandweer Zuid-Holland Zuid en bevolkingszorg vernieuwd.

Vorige week hebben circa 23.000 inwoners in Zwijndrecht en Dordrecht, die aan of in de buurt van de spoorlijn wonen, een brief gekregen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ).

Risicobeoordeling:
praktijkervaringen binnen
de Europese Unie

In het MiSRaR-project werken zeven Europese partners samen in de ontwikkeling van effectieve risicobeheersing ter voorkoming of beperking van rampen gerelateerd aan / door middel van ruimtelijke ordening en - inrichting.

 
 

Ongeveer 20.000 schaatsliefhebbers hebben deelgenomen aan de molentocht op zaterdag 11 februari in de Alblasserwaard. De schaats-toertocht over 25, 50 of 75 kilometer, die dwars door de Alblasser-waard liep is georganiseerd door Stichting Schaatsmolentochten en gecoördineerd vanuit het gemeentehuis te Alblasserdam.

De veiligheidsregio en Politie Zuid-Holland Zuid zijn vandaag bijeen gekomen om zich voor te bereiden op de Molentochten die zaterdag 11 februari gehouden worden.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) deelt de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) dat het bij de brand in Moerdijk vanuit de overheden ontbrak aan regie ten aanzien van de crisiscommunicatie en dat de communicatie onvoldoende aansloot op de beleving van de burgers.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft op 19 januari 2012 besloten de verordening inzake bezwaar- en beroepsschriften vastgesteld op 1 juli 2009 in te trekken.

Twitter en website zijn in crisissituaties belangrijke middelen voor de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Niet alleen afzonderlijk, maar ook in combinatie worden ze veel geraadpleegd.

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft, in verband met de hoge waterstanden, de afgelopen dagen intensief samengewerkt met de beide waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, de Politie Zuid-Holland-Zuid, Rijkswaterstaat en de gemeenten. Doel van de samenwerking was de crisiscommunicatie goed met elkaar af te stemmen. Uitgangspunt is om bedrijfsleven en inwoners zo goed mogelijk te informeren over en voor te bereiden op de gevolgen van de hoge waterstanden.

Keer op keer komen we verwarrende berichten tegen over de verwachte waterstanden. We geven hier nogmaals de laatste voorspelling van Rijkswaterstaat:  Dordrecht om 02:50 uur: 2:41 meter+NAP. Krimpen aan de Lek om 02:30 uur: 2:29 meter +NAP.

 
Wie belt naar de informatielijnen kan nu het beste bellen naar 078 – 635 5539. Orgenochtend om 07.00 uur komt daar het nummer 078 – 635 5540 weer bij.

Keer op keer komen we verwarrende berichten tegen over de verwachte waterstanden. Vanuit de Veiligheidsregio geven wij geven hier nogmaals de laatste officiële voorspelling van Rijkswaterstaat:  Dordrecht om 02:50 uur: 2:41 meter+NAP. Krimpen aan de Lek om 02:30 uur: 2:29 meter +NAP.
Wie belt naar de informatielijnen kan nu het beste bellen naar 078 – 635 5539. Orgenochtend om 07.00 uur komt daar het nummer 078 – 635 5540 weer bij.

 

Sinds donderdag 5 januari is beperkte dijkbewaking ingesteld door de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Het gaat om de Zuid-Hollandse eilanden (IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, eiland van Dordrecht, Hoeksche Waard)en de dijken bij Groot-Ammers, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Kinderdijk.

Sinds donderdag 5 januari is beperkte dijkbewaking ingesteld door de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland. Het gaat om de Zuid-Hollandse eilanden (IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, eiland van Dordrecht, Hoeksche Waard)en de dijken bij Groot-Ammers, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Kinderdijk.

De Veiligheidsregio en Politie Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben woensdagmiddag overleg gehad over de te verwachte waterstanden in de regio. Hiertoe is besloten omdat de voorspelde waterhoogtes sneller stegen dan normaal. 

Er is in Zuid- Holland Zuid tijdens de jaarwisseling geen sprake geweest van bovenmatige brandweerinzet. Voor de brandweer was sprake van een rustige jaarwisseling (rustiger dan vorig jaar), met alleen kleine branden (geen middel- of grote branden). 

Na onderzoek geen bron te vinden

Woensdagavond na 23.00 uur is bij de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid een 30-tal stankklachten binnengekomen. Meetploegen van de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid hebben direct getracht de oorzaak van de stank te traceren, maar konden geen bron vinden.

Een brand, een ontploffing, een gifwolk…. We moeten er niet aan denken. Toch is het goed af en toe wel na te denken over risico’s in onze leefomgeving. Hoe klein de kans dat er iets gebeurt ook is. Want áls er iets ernstigs gebeurt, is het belangrijk dat u weet wat u moet en kunt doen. Een speciaal gemaakte online-game helpt iedereen bij onze bewustwording.

 1. Wat is de oorzaak van de storing:

Er was een storing in het telefonienetwerk van KPN. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. 

 1. Welke diensten werkten niet?

Rond 01.00 uur haperingen in C2000, P2000 (communicatiesystemen hulpdiensten), mobiele telefonie, soms vaste telefonie en Noodnet. Ook viel het systeem van de automatische brandmeldingen af en toe uit. Verder kon het alarmnummer 112 haperingen geven. 

 1. Zijn hulpverleningsdiensten de hele nacht onbereikbaar geweest?

Nee. Er zijn haperingen in het telefonienetwerk geweest. Daardoor konden mobiele en vaste telefoonverbindingen niet worden gegarandeerd. 

 1. Welke maatregelen zijn hierop ingezet?

- De vrijwillige posten van brandweer en KNRM zijn meteen bemenst, om verzekerd te zijn van snelle opkomst in geval van calamiteiten.

- Er is meteen gebruik gemaakt van alternatieve verbindingsmiddelen zoals portofoons en mobiele telefonie.

- Politie en hulpverleningsdiensten zijn uit voorzorg naar “kwetsbare” objecten en voorzieningen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenis) gegaan, die ze telefonisch niet konden bereiken.

- De politie heeft meteen contact gelegd met alle politievoertuigen en politiemensen in de regio.

- Met alle huisartsenposten in de regio is meteen contact gelegd.

- Er is aandacht geweest voor eventuele gevolgen voor geplande evenementen in de regio. De Paardenmarkt in Alblasserdam kon vanochtend normaal van start gaan. 

 1. Zijn de problemen nu verholpen?

De storing is inmiddels verholpen. Vanaf 06.35 uur zijn de hulpverleningsdiensten in de regio ZHZ weer bereikbaar via zowel de mobiele als vaste lijn. Ook C2000 en P2000 (communicatiesystemen hulpdiensten) werken weer.

De vrijwillige posten van de brandweer en de KNRM in de regio waren uit voorzorg tot 07.40 uur bemand en paraat.

Het coördinatieteam van de gezamenlijke hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR, politie en gemeenten) van de veiligheidsregio ZHZ, het Regionaal Operationeel Team, is om 07.40 uur opgeheven. 

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft, ingevolge artikel  6.1.4. van het Besluit Veiligheidsregio’s, de afgelopen weken via media bekend gemaakt dat in het kader van de voorbereidingsprocedure de rampbestrijdingsplannen voor Standic BV en Transterminal Dordrecht te Dordrecht, Fokker Aerostructures te Papendrecht en Rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht ter inzage liggen.

Met het inspreken van een bericht en het versturen van een SMS gaf burgemeester Brok van Dordrecht 16 september het startsein voor het inzetten van Burgernet. Tijdens deze Kick-off riep hij alle inwoners op zich aan te melden bij Burgernet.

Op zaterdag 8 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur vindt de Open Dag Brandweerkazerne Leerpark plaats! Op deze dag krijgen geïnteresseerden de kans om een kijkje te nemen in de nieuwe kazerne in Dordrecht. Daarbij kunnen de bezoekers kennis maken met het hulpverleningsvak.

Momenteel vindt een ontruimingsoefening plaats in het stadion van FC Dordrecht. Aan deze oefening doen alle huldiensten en een forse groep figuranten mee. Het terrein is niet toegankelijk voor bezoekers.

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en FC Dordrecht houden dinsdagavond 6 september een ontruimingsoefening in het stadion van de voetbalclub. Aan deze oefening doen ook de gemeente Dordrecht en andere hulpdiensten mee. Doel is het toetsen van het ontruimingsplan van de accommodatie.

De veiligheidsregio ZHZ heeft kennis genomen van het vandaag verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over het optreden van ZHZ naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De veiligheidsregio ZHZ is van mening dat het rapport aansluit bij haar eigen feitenoverzichten en een juist beeld geeft van het optreden van de veiligheidsregio ZHZ.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft eind juni het Beleidsplan 2012 - 2015 vastgesteld. Doel is richting te geven aan de professionele inspanningen om de rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening in het gebied van Zuid-Holland Zuid op de best mogelijke wijze uit te voeren.

Als 112 niet te bereiken is, wordt getracht de brandweerkazernes en politieposten in uw gemeente als meldpunt voor calamiteiten in te schakelen. Deze posten zijn of worden zo mogelijk dan dag-en nacht bemensd. Voor medische hulp kunt u het beste uw huisarts (huisartsenpost) bellen of er naar toe gaan. Tijdens kantooruren kunt u eveneens terecht bij uw gemeente. 

Radio Rijnmond 93.4 FM wordt in zo’n situatie als calamiteitenzender ingezet. Via de tickertape (beeldkrant) en teletekstpagina 130 van TV Rijnmond wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws en krijgt u duidelijke instructies. Ook kan sms-alert (vanaf 1-10 2011 Burgernet) worden ingezet.

Het is goed te bedenken, dat storingen nooit hetzelfde zijn. Volg dus altijd de instructies op, die u op dat moment van de autoriteiten krijgt. 

Het Jaarverslag 2010 is gereed. Het is nog net voor het zomerreces verstuurd naar al de relaties van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Op woensdag 27 juli is rond 1.00 uur in de ochtend een storing ontstaan in het telefonie netwerk van KPN. Als gevolg van de storing konden tot 6.35 uur mobiel en vaste telefoonverbindingen niet gegarandeerd worden. Mensen die alarmnummer 112 wilden bellen konden hier problemen mee ondervinden.

Op dinsdag 5 juli 2011 is de eerste paal geslagen voor het kantoorpand van de Veiligheidsregio ZHZ in het Leerpark in Dordrecht. Het is de bedoeling dat het pand in het voorjaar 2012 in gebruik wordt genomen.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid start
nieuw systeem informatievoorziening
De Veiligheidsregio gaat gebruik maken van een landelijk informatiesysteem voor hulpdiensten. Daartoe hebben de algemeen
directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Peter Bos,
en de directeur van het landelijk project Netcentrisch Werken,
Frits Gronsveld, 20 juni jl. een overeenkomst ondertekend.
Hiermee kunnen alle eigen hulpdiensten en die van andere
veiligheidsregio’s beschikken over actuele crisisinformatie.
Het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) wordt gebruikt bij een
crisis, grootschalig incident of evenement om informatie te delen tussen de
verschillende teams in de crisisorganisatie. Iedereen beschikt dan gelijktijdig
over het actuele totaalbeeld van een incident of crisis. Voordeel van het LCMS
is de effectieve inzet van mensen en middelen en het snel en betrouwbaar
kunnen informeren van burgers.
Betrouwbare en tijdige informatie-uitwisseling over het incident is cruciaal.
Diverse oefeningen en incidenten, zoals de brand Moerdijk, hebben de
noodzaak van een goed werkend informatiesysteem aangetoond. Bovendien
zijn in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende besluiten eisen opgenomen
met betrekking tot informatiemanagement.
Landelijk
In 2010 hebben alle veiligheidsregio’s met elkaar afgesproken om tijdens een
crisis het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) te gaan gebruiken.
Vorig jaar is de Veiligheidsregio al begonnen met de voorbereidingen. Er zijn
afspraken gemaakt op welke wijze informatie gedeeld wordt. Het gebruik van
het LCMS wordt geïntegreerd in de crisisorganisatie. De afgelopen maanden
zijn al ca. 100 functionarissen van gemeenten, politie en veiligheidsregio
opgeleid en getraind in de nieuwe werkwijze en het gebruik van het LCMS.
Eind 2011
De getekende overeenkomst is nodig om gebruik te kunnen maken van het
LCMS tijdens crisis. Het systeem wordt op dit moment alléén nog ingezet in
de operationele crisisorganisatie. Eind 2011 moet de nieuwe werkwijze ook bij
de crisispartners (zoals nutsbedrijven) en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid
zijn ingevoerd.

De Veiligheidsregio gaat gebruik maken van een landelijk informatiesysteem voor hulpdiensten. Daartoe hebben de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Peter Bos,  en de directeur van het landelijk project Netcentrisch Werken, Frits Gronsveld, 20 juni jl. een overeenkomst ondertekend. Hiermee kunnen alle eigen hulpdiensten en die van andere veiligheidsregio’s beschikken over actuele crisisinformatie. 

Bijeenkomsten nieuw OMS druk bezocht
Medio mei organiseerde de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) samen met KPN voorlichtingsbijeenkomsten over de vernieuwing van het Openbaar Meld Systeem (OMS).Via dit systeem wordt een brandmelding in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven automatisch doorgegeven aan de brandweer. De vernieuwing betekent dat alle abonnees een nieuw contract moeten afsluiten en daarvoor wordt ook actie van de abonnee verwacht. De VRZHZ vindt het daarom van groot belang dat de abonnees hierover goed geïnformeerd worden; via brieven, online, maar ook persoonlijk. Het initiatief werd door de abonnees gewaardeerd: ongeveer 150 abonnees kwamen op de vier bijeenkomsten af.
Volop interactie
Gerard den Boer, projectcoördinator, is enthousiast. ‘Er was een goede opkomst, we konden veel vragen beantwoorden met onze presentaties en andere vragen konden direct behandeld worden. Interactie dus met de abonnees, helemaal in lijn met de voortdurende inspanningen van de brandweer om goed contact te onderhouden met bedrijven en burgers.’ Na afloop van de bijeenkomst kregen abonnees zelfs hulp bij het afsluiten van het contract via de speciale webportal van KPN. ‘En natuurlijk waren specialisten van de brandweer aanwezig om algemene vragen over brandveiligheid te beantwoorden’, voegt den Boer hier aan toe.
Den Boer was samen met Lammert Grooten van KPN verantwoordelijk voor de presentatie over het OMS. Een positief verhaal, want met KPN heeft de VRZHZ gekozen voor een beproefde techniek, abonnees hebben minder administratieve rompslomp en het grootste deel van de abonnees is in de toekomst goedkoper uit. En na de vervanging van de melders op locatie zijn de systemen van alle abonnees in Zuid-Holland Zuid helemaal up to date. De eerste abonnees zijn afgelopen week ‘gemigreerd.’ De komende maanden volgt de rest. KPN en VRZHZ spannen zich in om het project in november 2011 af te ronden.
TOOM
Tijdens de bijeenkomsten is ook gesproken over het terugdringen van nodeloze brandmeldingen. Hartrijk Timmers van het project Terugdringen Onechte en Onnodige Meldingen (TOOM) liet een animatie zien, die binnenkort onder de abonnees verspreid wordt. Hij benadrukte dat er nog teveel loze meldingen binnenkomen via het OMS; maar liefst 90% van alle meldingen zijn loos. De komende jaren zet de VRZHZ zich intensief in om deze loze meldingen terug te dringen. Zo moet voorkomen worden dat de brandweer niet inzetbaar is, omdat men voor een onechte en onnodige melding is uitgerukt. Van groot belang voor een effectieve inzet van de brandweer, nu en in de toekomst.

OMS-Gorinchem_ThMedio mei organiseerde de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) samen met KPN voorlichtingsbijeenkomsten over de vernieuwing van het Openbaar Meld Systeem (OMS).Via dit systeem wordt een brandmelding in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven automatisch doorgegeven aan de brandweer.

De vernieuwing betekent dat alle abonnees een nieuw contract moeten afsluiten en daarvoor wordt ook actie van de abonnee verwacht. De VRZHZ vindt het daarom van groot belang dat de abonnees hierover goed geïnformeerd worden; via brieven, online, maar ook persoonlijk. Het initiatief werd door de abonnees gewaardeerd: ongeveer 150 abonnees kwamen op de vier bijeenkomsten af. 

Volop interactie 

Gerard den Boer, projectcoördinator, is enthousiast. ‘Er was een goede opkomst, we konden veel vragen beantwoorden met onze presentaties en andere vragen konden direct behandeld worden. Interactie dus met de abonnees, helemaal in lijn met de voortdurende inspanningen van de brandweer om goed contact te onderhouden met bedrijven en burgers.’ Na afloop van de bijeenkomst kregen abonnees zelfs hulp bij het afsluiten van het contract via de speciale webportal van KPN. ‘En natuurlijk waren specialisten van de brandweer aanwezig om algemene vragen over brandveiligheid te beantwoorden’, voegt den Boer hier aan toe. 

Den Boer was samen met Lammert Grooten van KPN verantwoordelijk voor de presentatie over het OMS. Een positief verhaal, want met KPN heeft de VRZHZ gekozen voor een beproefde techniek, abonnees hebben minder administratieve rompslomp en het grootste deel van de abonnees is in de toekomst goedkoper uit. En na de vervanging van de melders op locatie zijn de systemen van alle abonnees in Zuid-Holland Zuid helemaal up to date. De eerste abonnees zijn afgelopen week ‘gemigreerd.’ De komende maanden volgt de rest. KPN en VRZHZ spannen zich in om het project in november 2011 af te ronden.  

TOOM 

Tijdens de bijeenkomsten is ook gesproken over het terugdringen van nodeloze brandmeldingen. Hartrijk Timmers van het project Terugdringen Onechte en Onnodige Meldingen (TOOM) liet een animatie zien, die binnenkort onder de abonnees verspreid wordt. Hij benadrukte dat er nog teveel loze meldingen binnenkomen via het OMS; maar liefst 90% van alle meldingen zijn loos. De komende jaren zet de VRZHZ zich intensief in om deze loze meldingen terug te dringen. Zo moet voorkomen worden dat de brandweer niet inzetbaar is, omdat men voor een onechte en onnodige melding is uitgerukt. Van groot belang voor een effectieve inzet van de brandweer, nu en in de toekomst.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft vrijdag 4 maart getekend voor de aankoop van een kantoorpand van ca 2.700 m2 van Heijmans Vastgoed Realisatie in het Leerpark in Dordrecht. In dit pand wordt ook de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid gehuisvest met kantoren en een uitrukpost. Heijmans zal in juni 2011 de eerste paal slaan, zodat het pand in het voorjaar 2012 in gebruik kan worden genomen.

De beperkingen op waterbassins bij telers van consumptiegewassen in het gebied 0-10 km ten noorden van de brand bij Moerdijk, worden opgeheven. Dit concludeert de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (vVWA) op basis van beschikbare gegevens, uitkomsten van analyses en een door de telers verricht verificatieonderzoek. In de watermonsters zijn geen chemische deeltjes terechtgekomen uit de rookpluim van de brand bij Moerdijk.

Nu de website www.crisis.nl niet meer in gebruik is voor de nasleep van de brand Moerdijk, is alle informatie op de website van onze Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geplaatst. De informatie is gerubriceerd naar pers, inwoners en dergelijke. U kunt alle informatie vinden op info brand Moerdijk.

De colleges van burgemeester en wethouders van Dordrecht en Zwijndrecht hebben besloten € 3,6 miljoen te investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid en beheersbaarheid op en rond de Spoorzone. Samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt zo de hulpverlening sterk verbeterd. Beide gemeenten zijn hier enkele jaren geleden aan begonnen, omdat voor de veiligheidsproblemen op en rond het spoor geen structurele oplossingen voor handen waren. Zij kregen daarvoor ook een subsidie van ca. € 15 miljoen.

thumb_pluimverspreiding

 
Naar aanleiding van de brand in Moerdijk zijn onder meer door het RIVM adviezen opgesteld. U vindt hieronder alle relevante documenten en brieven.

De al oudere artikelen, die eerder op de homepage zijn gepubliceerd, gaan automatisch naar het nieuwsarchief.

Rapporten en Gezondheidsonderzoeken

Kijk ook op de pagina met Rapporten ramp Moerdijk

Informatie

 • Naast deze officiële documentatie zijn brieven en verklaringen naar bewoners resp. de pers gestuurd;
 • Er is ook een serie pagina's met veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden;
 • Voor kaartmateriaal is een pagina gebiedsaanduidingen toegevoegd, zodat u een goed beeld krijgt over welke gebieden in de documenten worden bedoeld;
 • U kunt ook alle informatie op datum en tijdstip nog ens nalezen op de pagina 'berichtgeving op datum';
 • Informatie over drinkwater is te vinden op de site van waterbedrijf  Evides;
 • Het Waterschap Hollandse Delta heeft de monitoring watersysteemkwaliteit afgerond. Het rapport is te vinden op de site van het Waterschap Hollandse Delta;
 • In het Nieuwsarchief staan nog diverse artikelen, die ten tijde van de brand Moerdijk zijn geplaatst;
 • Mocht u nog vragen hebbe, dan kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio.

 

Zuid-Holland Zuid is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland; één van de vier in Zuid-Holland. Het gebied telt ruim 478.000 inwoners en ruim 21.000 ondernemingen, groot en klein. Zuid-Holland Zuid beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De Veiligheidsregio werkt vooral aan slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over veel expertise en is dan ook de veiligheidsadviseur voor de gemeenten en partners.

Veilige regio

Alle inspanningen moeten leiden tot een veilige regio voor iedereen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie.

De directie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt gevormd door de algemeen directeur, de heer P.L.J. Bos, de plaatsvervangend directeur, de heer J.D.J. Spanbroek (directeur van de GHOR en GGD) en de accountdirecteur Partnerschappen en Bedrijfsvoering, heer C.M.A. Dekkers. De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de gehele Veiligheidsregio.

Om het belang van goede samenwerking met partners te benadrukken heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een accountdirecteur Partnerschappen en Bedrijfsvoering. Hij zorgt onder andere voor het beleid rondom partnerschappen, is het aanspreekpunt voor de partners, maakt afspraken, zorgt ervoor dat deze bekend zijn binnen de organisatie, etcetera. Inmiddels zijn al enkele convenanten gesloten met onder meer de waterleidingbedrijven en de waterschappen.

De regio Zuid-Holland Zuid is een erg kwetsbare regio, als het om hoog water gaat.In 1995 bijvoorbeeld werd duidelijk dat we weldegelijk gevaar kunnen lopen. Wij hebben niet alleen te maken met de kans dat veel water vanuit Frankrijk, België en Duitsland naar ons land toe stroomt. We hebben bovendien te maken met de risico's van (noordwester-)storm met opstuwend water vanuit de Noordzee. Als zich dat voordoet, stroomt water de Hollandse Delta in en komt veel water stroomafwaarts richting Delta. Hoge waterstanden kunnen dan niet alleen tot ongemakken leiden, maar ook een bedreiging vormen voor veel grotere gebieden. Informeer ook eens bij uw eigen gemeente of raadpleeg de risicowijzer.

wateroverlast_zwijndrecht_2012Voor hoogwater is er bovendien de speciale website en app voor Android en iOS 'Overstroom ik', waarbij u de eigen postcode kunt invoeren. Daarmee verschijnt op uw scherm hoeveel meter u boven (+) of onder (-) NAP woont.

U kunt de zeespiegel ook simuleren. Het simulatieprogramma geeft aan welke gebieden bij de verschillende hoogtes onder water komen te staan (dit programma is zeker niet betrouwbaar, maar geeft wel een indruk). En om voorbereid te zijn op noodsituaties raden wij u aan de instructies nog eens te lezen en zonodig maatregelen te nemen. Raadpleeg ook de websites van de waterschappen Hollandse Delta of Rivierenland

U kunt zelf de waterstanden ook in de gaten houden op de pagina van Rijkswaterstaat.  Let op: de voorspellingen kunnen tientallen centimeters lager of hoger uitvallen. 

Méér informatie over (hoog-)water vindt u op de speciale website "Ons Water".

Directie Veiligheidsregio

De afdeling risico- en crisisbeheersing is, wat ze in vaktermen noemen, een ‘paarse’ afdeling. Hier zijn namelijk de multidisciplinaire taken belegd. Dat betreft dus uitvoering van taken, waarbij brandweer, GHOR, Ambulancedienst, Politie en gemeenten samenwerken. De afdeling vormt de verbinding tussen de partners en hulpverleningsdiensten en bevordert en ondersteunt de samenwerking binnen en vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De afdeling richt zich op drie processen/teams:

 • Risicobeheersing
 • Crisisbeheersing  
 • Opleiden, Trainen en Oefenen.

Zuid-Holland Zuid was de eerste regio in Nederland met één geïntegreerde Gemeenschappelijk MeldCentrale (GMC) voor Politie, Brandweer en Ambulance. Dit voorbeeld is inmiddels door vele regio’s gevolgd en nu gemeengoed. In deze GMC worden de 112-meldingen afgehandeld.

De GMC is onderdeel van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en is te vinden in het Oranjepark in Dordrecht; het gebouw waar ook de Brandweer Dordrecht is gevestigd. De GMC is in beheer bij de Politie Zuid-Holland-Zuid, maar momenteel wordt de samenvoeging met de meldkamer van Rotterdam-Rijnmond voorbereidt.

 GMC_1       GMC_2

In de Gemeenschappelijke MeldCentrale bevindt zich ook de telefooncentrale van de
Politie Zuid-Holland-Zuid. Deze is bereikbaar op telelefoonnummer  0900 8844 (als het zonder sirene kan).

Het bureau Gemeenten coördineert en bevordert de samenwerking binnen de regio op het gebied van rampenbestrijding en bevordert de kwaliteit van de gemeentelijke processen. Het bureau werkt bij de uitoefening van hun taak nauw samen met de coördinerend gemeentesecretaris, de Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid en de vergadering van ambtenaren rampenbestrijding .

17_Gemeenten-VRZHZ

 

 

Op deze pagina treft u fotogalerijen aan van recente bijeenkomsten of gebeurtenissen.

Een grote oefening maart 2010;         
de slachtoffers worden ontsmet.                

Overdracht nieuwe schuimblusvoer-          
tuigen juni 2010 in Zwijndrecht.

{gallery}gallery1:0:0:1{/gallery}

{gallery}gallery2:0:0:1{/gallery}                        

Op deze pagina treft u fotogalerijen aan van recente bijeenkomsten of gebeurtenissen.

Een grote oefening maart 2010;         
de slachtoffers worden ontsmet. 

Overdracht nieuwe schuimblusvoer-          
tuigen juni 2010 in Zwijndrecht.

{gallery}gallery1:0:0:1{/gallery}

{gallery}gallery2:0:0:1{/gallery}                        

Op deze pagina enkele video's over het werk in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

 1. Een reportage van TV Rijnmond over een oefening, waarbij de GHOR een centrale rol speelde. Bekijk de reportage.
 2. Een reportage van TV Dordrecht over de overdracht van twee nieuwe Schuimblusvoertuigen voor Zwijndrecht en Dordrecht. Bekijk de reportage.
 3. Een nieuwsitem van RTV Dordrecht, waarbij zowel brandweer (duikers), politie als ambulancedienst werden ingezet. Bekijk dit onderwerp.

Copyrights: TV Rijnmond en RTV Dordrecht.

 

 

 

 

Bekijk hiervoor het filmpje. 

Logo_brandweer

GHOR-ZHZ Vimeo PrismA-logo_logo_footer ActCrisisinfo Cosmic 80x64 wat doe je